Energi Norge

Innhold

Foto: Emilie Ashley / Lyse

MonitorX

Forskningsprosjekt

Publisert

Bilde av to menn menn som jobber ved en turbin

Foto: Emilie Ashley / Lyse

Formålet med prosjektet er å utvikle en modell (MonitorX) og tilhørende prototyper som demonstrerer optimal levetidsutnyttelse av kraftverkskomponenter basert på overvåking av teknisk tilstand og risiko. Modellen anvender bl.a. maskinlæring og informasjon fra avanserte systemer for tilstandsovervåking og diagnose.

Optimal levetidsutnyttelse basert på overvåking av teknisk tilstand og risiko (Monitor X)

Prosjektbeskrivelse: Overvåkingen av tilstand og risiko kan sees som en dynamisk prosess som foregår i parallell. Koblingen mellom disse to delprosessene er i form av resultatene fra diagnosen og prognoseringen av tilstand. Datagrunnlaget for tilstandsovervåkingen er tidsserier med drifts- og tilstandsrelaterte måledata og relevant informasjon fra vern og kontrollanlegg. Fra kontrollanlegg kan det f.eks. være aktuelt å hente ut varigheten for de enkelte sekvensene i oppstartsløyfa for et aggregat. Hvis lengden på en sekvens endrer seg merkbart over tid kan det tyde på endret tilstand eller at noe er feil. Mange ulike metoder og modeller for maskinlæring er tilgjengelig i dag. Diagnose av feil og prognosering av tilstandsutvikling og restlevetid kan basere seg både på læring og trending. For eksempel kan trenden i et målesignal fremskrives slik at en feilutvikling kan oppdages tidlig før feilen oppstår. Det eksisterer også metoder for gjenkjenning av mønster i et målesignal som tidligere er observert i forbindelse med en feil. Dette kan kombineres med ekspertkunnskap, som sammen med erfaringsverdier kan legges inn i et system for prediksjon. Valg av egnet metode og modell vil være forskjellig for ulike feilmekanismer og type utstyr. Risikoovervåkingen benytter sviktmodellen og kan omfatte økonomiske, sikkerhetsmessige og miljømessige konsekvenser. Datagrunnlaget for estimeringen av risiko omfatter levetidsdata og predefinerte konsekvenser for aktuelle skadetyper og svikt. I tillegg overføres dynamiske data vedrørende tilstandsnivå (-karakter) og forventet tilstandsutvikling/restlevetid fra diagnosen og prognoseringen.

Bakgrunn: Et kjennetegn ved mange fornybare energikilder, som vind -, sol- og vannkraft er at energiproduksjonen sterkt avhengig av værforholdene. Som et eksempel - den årlige vannkraftproduksjon i Norge varierer mellom ca 90 TWh og 140 TWh avhengig av nedbørsmengden. Planlegging og investeringsanalyser for framtidige prosjekt må derfor være basert på scenarier som beskriver klimatisk usikkerhet. Tradisjonelt har historiske data blitt brukt til å løse dette problemet. Med økt produksjon av vind- og solkraft vil samvariasjonen mellom magasin-tilsig, vind og stråling bli stadig viktigere for balanseformål, analyser av transmisjonsnett og prisprognoser. Eksisterende optimaliseringsmodeller trenger en bedre beskrivelse av denne samvariasjonen.

 

Les mer om forskningsprosjektets fremgang her:

  1. Nyhet, Fornybar produksjon

    Verktøy for å unngå havari

    Målrettet og kostnadseffektivt vedlikehold av vannkraftanlegg er nyttig for kraftselskap. Forskningsprosjektet MonitorX utvikler en analysemetodikk som skal overvåke tilstand samt varsle om feil og behov for vedlikehold av vannkraftanleggene på en mer kostnadseffektiv måte.

Nyhet, Fornybar produksjon

Forsker på digitaliserte vannkraftverk

Fornybarnæringen høster nå kunnskap og erfaringer i det fellesfinansierte forskningsprosjektet MonitorX for digitalisering av vannkraftverk.