Arbeidsrett og juridisk bistand

Energi Norge bistår medlemsbedrifter i spørsmål som angår forholdet mellom bedriften og de ansatte. Det er viktig at en så tidlig som mulig får noen ”å sparre” med slik at en gjør de rette tingene med en gang i oppfølgingen av slike saken.

Norges lover bok og et hefte om hjemmevakt. Foto

Energi Norge tilbyr gratis juridisk rådgivning innen feltet individuell arbeidsrett til medlemsbedrifter. Foto: Camilla M. Granheim.


Ansettelsesforhold i Norge er underlagt en rekke lover og forskrifter som skaper utfordringer for arbeidsgiver. For eksempel arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdloven, lov om lønnsplikt ved permittering osv. Det er også en rekke forskrifter som regulerer dette forholdet, for eksempel forskrifter innenfor helse, miljø og sikkerhet.

Gjennomføring av oppsigelse og avskjed vil ligge innenfor det vi kaller individuell arbeidsrett. Oppsigelser kan både skyldes forhold i bedriften, eller med den enkelte medarbeider. Det kan ofte være vanskelige forhold som skal behandles, og vi anbefaler at bedriftene tar kontakt med oss i Energi Norge for å gå igjennom saken.

Energi Norge tilbyr alle medlemsbedrifter gratis juridisk rådgivning innen feltet individuell arbeidsrett. Dette gjelder også medlemsbedrifter i Energi Norge med medlemskap i annen arbeidsgiverorganisasjon.

Arbeidsmiljøloven

Ut over å gi råd som nevnt ovenfor, gir Energi Norge råd innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), arbeidstid, virksomhetsoverdragelse, inn-/utleie av arbeidstakere, midlertidige tilsettinger osv.

Permisjonsrettigheter

Energi Norge gir råd i hvilke permisjonsrettigheter den enkelte har i forbindelse med svangerskap og fødsel, etter- og videreutdanning osv.

Ferie

Energi Norge gir bistand i fortolkning av Ferieloven og avtalefestet ferie. For eksempel oppstår det ofte konflikt mellom arbeidsgivers behov for riktig bemanning og de enkelte ansattes individuelle ferieønsker. Energi Norge hjelper sine medlemmer å finne fram i regelverket for å treffe riktig avgjørelse.

Sykdom

Sykelønnsbestemmelser etter Lov om folketrygden er supplert med en rekke forskrifter og veiledninger. Energi Norge kan gi veiledning slik at reglene blir riktig praktisert.

Pensjon/forsikring

Det er i våre tariffavtaler ikke inntatt bestemmelser om tjenestepensjon. Det er forutsatt at eventuell tjenestepensjon avtales lokalt i den enkelte bedrift.

Bestemmelser om Avtalefestet pensjon (AFP) er inntatt i de fleste tariffavtaler og er gjort gjeldende i de medlemsbedrifter som er bundet av våre tariffavtaler. AFP gir den enkelte ansatte etter eget valg å gå av med tidlig pensjon fra fylte 62 år. For nærmere informasjon, les bilaget om AFP-vedtektene i våre tariffavtaler.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: