Energi Norge

Innhold

Elektrifisering

Energibruk og klima

Publisert

For å nå klimamål i 2030 og 2050, må vi legge om bruken av energi fra fossil energi til utslippsfri energi slik at forbrukerne ikke slipper ut CO2 når de bruker energi.

Når du bruker elektrisitet slipper du ikke ut CO2. I EU og EØS-landene er produksjonen av elektrisitet regulert gjennom EUs kvotehandelssystem slik at økt bruk av elektrisitet ikke fører til økte utslipp av CO2 – selv om mye produksjon skjer med fossil energi. Derfor er elektrifisering antakelig et av de viktigste grepene for å nå klimamålene.

 1. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Elektrisitet for økt verdiskaping

  Norsk vannkraft har lagt grunnlaget for en verdensledende kraftintensiv industri innen aluminium, treforedling, ferrolegeringer og silisium. Tilgang til strøm fra fornybare kilder til konkurransedyktige priser kan også framover gi grunnlag for etablering av kraftintensive virksomheter i Norge.

 2. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Elektrisitet – en del av klimaløsningen

  For å nå langsiktige klimamål må bruken av fossil energi reduseres. Et første skritt i riktig retning er å erstatte fossil energibruk hos den enkelte bruker med energi som ikke fører til utslipp av CO2.

 3. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Utslippsfaktorer for elektrisitet og fjernvarme

  Klimagassutslipp kommer fra produksjon av materialer og fra bruk av energi. Det er betydelige diskusjoner rundt hvilke utslippsfaktorer man skal bruke når man skal regne på klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet og fjernvarme.

 1. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Energimerking av bygninger

  Energimerking av bygninger skal bidra til økt informasjon om byggets energibruk og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger.

 2. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Lokal energiproduksjon eller energi fra nettet

  Noen byggeiere og utbyggere velger i dag solenergi montert på taket for å få bedre energimerke og for å redusere klimagassutslipp – har det noen betydning?

 3. Fagartikkel, Energibruk og klima

  Elektrifisering av transport

  Transportsektoren står for rundt 30 prosent av alle CO2-utslipp i Norge og omfattes ikke av EUs kvotehandelssystem. Det blir derfor helt nødvendig å gjennomføre betydelige tiltak innenfor denne sektoren for å redusere klimagassutslippene i Norge.