Energi Norge

Innhold

Elektrisitet – en del av klimaløsningen

Fagartikkel, Energibruk og klima

Publisert

Bildet av en dame som tar en kalkun ut av stekeovnen

For å nå langsiktige klimamål må bruken av fossil energi reduseres. Et første skritt i riktig retning er å erstatte fossil energibruk hos den enkelte bruker med energi som ikke fører til utslipp av CO2.

Elektrisitet, fjernvarme/kjøling, hydrogen og bioenergi er alle energibærere som ikke medfører utslipp av CO2 hos brukeren. Av disse vil elektrisitet bli den viktigste fordi elektrisitet kan produseres i store mengder – både i sentrale anlegg og i lokale anlegg – fra mange energikilder, med mange energiteknologier og kan transporteres over lange avstander. Av disse vil elektrisitet bli den viktigste fordi elektrisitet kan produseres i store mengder – både i sentrale anlegg og i lokale anlegg – fra mange energikilder og med mange energiteknologier.

Innslaget av elektrisitetsproduksjon basert på fornybare kilder øker kraftig og vil fortsette å øke mot 2050 for å nå klimamålene. Elektrisitet kan transporteres med lave tap over store avstander og er derfor svært godt egnet til å erstatte fossil energi hos forbrukerne. Fossil energi kan ha en framtid for produksjon av elektrisitet, men det forutsetter fangst av CO2 i kraftverket og lagring av CO2 på egnet sted.

Elektrisitet vil få en større rolle

Det er alminnelig akseptert at elektrisitet vil få en større rolle i energisystemet mot 2050 – eksempelvis EU energy roadmap 2050. I EUs planer for en lav-karbon-økonomi legges det opp til at CO2-utslippene fra kraftsektoren skal ned mot null. Energi Norge har beskrevet dette i rapporten «En grønn tråd».

Likevel er det mange hindre for økt utbredelse av elektrisitet som energibærer. En rekke reguleringer både i Norge og i EU hindrer elektrifisering. EUs regelverk for øko-design og energimerking fører for eksempel til at en komfyr basert på naturgass får et bedre energimerke enn en komfyr basert på elektrisitet. Årsaken er at energimerket skal bidra til å redusere importen av energi til unionen. Da må man regne på hvor mye energi som har gått med til å lage elektrisiteten til komfyren og sammenligne med mengden gass som går til komfyren. I dette regnestykket tar EU utgangspunkt i at det kreves 2,5 energienheter kull for å lage en energienhet elektrisitet. Men når EU regner slik tar man ikke hensyn til at resultatet – forbrukernes valg av produkter – da fører til at det blir vanskeligere å nå klimamålene. For gasskomfyren slipper ut CO2 lokalt, mens den elektrisk komfyren baserer seg på elektrisitet fra en kraftsektor der CO2-utslippene er regulert og vil gå ned mot null i 2050 og samtidig er det en kraftig omlegging av sektoren fra fossil energi til fornybar energi.

Faktoren man bruker for å regne om fra antall kWh forbrukeren bruker til hva dette tilsvarer for å lage elektrisiteten kalles en primærenergifaktor. Størrelsen på 2,5 ble fastlagt i energieffektiviseringsdirektivet fra 2012 (annex IV).