Energi Norge

Innhold

Regjeringen anbefaler ett klimamål

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Bilde av Vidar Helgesen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor

Statsråd Vidar Helgesen presenterte fredag regjeringens innspill til EUs klima- og energipolitikk for 2030 i et møte i Nasjonalt Europaforum. Det pekes på viktigheten av ett ambisiøst utslippsmål for klimagasser som det bærende element, med et reformert kvotehandelssystemet som viktigste virkemiddel. Energi Norge støtter regjeringens anbefaling.

Energi Norge deltok på møtet sammen med en rekke andre organisasjoner, og kunne slå fast at regjeringen ikke støtter et bindende mål hverken for fornybar energi eller energieffektivisering etter 2020.

– Regjeringens posisjon understøtter Energi Norges oppfatning om at ett ambisiøst utslippsmål på minimum 40 prosent innen 2030 er mest hensiktsmessig, med et velfungerende kvotehandelssystem og energimarkeder som en premiss for morgendagens fornybarsamfunn. Det blir nå viktig å finne arenaer for påvirkning og et nært samarbeid med norsk næringsliv er en nøkkel til gjennomslag videre, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

I en kommentar til innspillet, lover Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft at regjeringen vil følge opp med tett dialog med alle berørte parter i tiden fremover, og takker for alle innspill fra næringsliv, industri og interesseorganisasjoner.

Mest kostnadseffektivt

Regjeringen anbefaler at EU forholder seg til ett klart mål – nemlig størrelsen på klimagassutslipp – for klima- og energipolitikken frem mot 2030. Dette ansees som den mest kostnadseffektive løsningen, samtidig som man unngår overlappende mål og virkemidler. Videre må utslippsmålet ha et ambisjonsnivå i samsvar med tograders-målet, fremholder regjeringen.   

Norge støtter EU-kommisjonens arbeid med å stramme inn kvotemarkedet og ønsker at flest mulig sektorer skal inkluderes i kvotehandelen. Videre understrekes det at Norges rolle som energileverandør til Europa vil vektlegges i dialogen med Brussel, slik at målsettingene som utvikles tar hensyn til langsiktige leveranser av norsk naturgass og vannkraften vår. 

– Godt fungerende energimarkeder i Europa og et sterkt kvotemarked vil kunne danne grunnlaget for økt konkurransekraft og effektiv håndtering av klimautfordringene, sier olje- og energiminister Tord Lien.

EU vil legge frem en hvitbok 21. januar om den videre utviklingen av av klima- og energirammeverket etter 2020.