Energi Norge

Innhold

Vannplaner mangler kost/nytte-analyse

Bilde av Svartsjøen

Svartsjøen Foto: Viggo Finse / TrønderEnergi

Nærmere 250 deltakere fra forvaltning, næringsliv, forskning og frivillige organisasjoner var samlet til nasjonal høringskonferanse om arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner i Trondheim onsdag. Fra talerstolen uttrykte næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge bekymring for mangelfulle konsekvensanalyser i utkastene til vannforvaltningsplaner for Norges 11 vannregioner.

En gjennomgang av de foreliggende utkastene til vannforvaltningsplaner, viser at de påkrevde kost/nytte-analysene mangler.

– Vi observerer at mange regioner ikke har hatt tid eller kompetanse til å vurdere kostnader og nytte av  tiltak, og at de ikke har vært i stand til å bruke de nasjonale føringene i arbeidet sitt. Dermed blir det stor fare for gale beslutninger uten samfunnsøkonomisk nytte, understreker Kroepelien.

Det generelle inntrykket etter å ha gjennomgått planene, er at dette er et uferdig arbeid som danner et ufullstendig grunnlag for å fastsette nye miljømål, ikke minst i regulerte vassdrag, utdyper han.

– Det ikke er gjort analyser av fordeler og ulemper regionalt, og de har ikke vært i stand til å prioritere. Da mener vi i Energi Norge at det riktige blir å ikke vedta nye mål på sviktende grunnlag, men å holde på det overordnede målet om "godt økologisk potensial" (GØP) med referanse til dagens tilstand, og å bedre kunnskapen i kommende planperiode, sier Kroepelien.

Høringssvar til Agder

Energi Norge sendte onsdag skriftlig høringssvar til vannregion Agder der utfordringene ved regionens foreliggende vannplanforslag utdypes. Mens formålet med vannforskriften er "helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene", har planen ensidig vekt på lokalt vannmiljø.

– Vannkraften er selve ryggraden i det norske kraftsystemet, en betydelig inntektskilde for storsamfunnet og en viktig del av klimaløsningen. Den er vår dominerende fornybarkilde med stor grad av regulerbarhet, som vil ha svært stor verdi i et fremtidig dekarbonisert energisystem. Derfor må vi ta vare på den, sier Kroepelien.

Analyseselskapet Vista Analyse la i vår frem en rapport på vegne av Energi Norge om mulige metoder for bedre verdsetting av blant annet miljø- og klimaverdiene i vannkraften.