Energi Norge

Innhold

Nye norske klimamål gir forutsigbarhet

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Fornybarnæringen er svært tilfreds med de nye klimamålene som stortingsflertallet har vedtatt. Dette vil øke gjennomføringskraften i norsk klimapolitikk.

Norske tiltak både innenfor og utenfor kvotemarkedet knyttes nå sammen med EUs klima- og energipolitikk på en fast og forutsigbar måte. Dette øker gjennomføringskraften i norsk klimapolitikk.

Norge vil ta del i målet om 43 prosent utslippskutt innenfor EUs kvotehandelssystem (EU ETS), som fortsatt vil være bærebjelken i klimapolitikken.

Et godt forslag

Med de føringer som ligger i EUs vedtak om byrdefordeling, legger Energi Norge til grunn at norske forpliktelser utenfor kvotepliktig sektor vil ligge på 35-40 prosent kutt fra 2005-nivå. Et styrket kvotemarked vil også være en drivkraft for utvikling av mer fornybar energi i Europa innenfor rammene av et felles europeisk energimarked.

– Dette er et meget godt forslag. Det sikrer klare og ambisiøse klimaforpliktelser innenfor en europeisk ramme, som gir forutsigbarhet og like rammebetingelser i vårt felles marked. Dette er fullt ut i tråd med de innspill Energi Norge har gitt om utforming av norske klimaforpliktelser, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Aktiv norsk rolle

Det er positivt at regjeringen gjennom dette forslaget sikrer norske myndigheter en aktiv rolle i utformingen av den europeiske klima- og energipolitikken. Arbeidet med rammeverket og byrdefordeling utenfor kvotepliktig sektor er svært viktig, inkludert fleksibilitet mellom sektorer og mellom land.

Videre har EU lagt opp til å utvikle et nytt system for oppfølging av mål og virkemidler frem mot 2030, som også vil være viktig for Norge.

– Elektrifisering av transport og andre sektorer vil være avgjørende for å redusere utslipp av klimagasser. Norsk fornybar energi representerer muligheter både for utslippsreduksjoner og verdiskaping. Europeisk energi- og klimapolitikk legger avgjørende rammer for verdiskapingen i og utviklingen av norsk fornybarnæring. Derfor er det svært positivt at norske myndigheter nå vil kunne ta del i den videre utvikling på en helt annen og tettere måte enn tidligere, sier Ulseth.

H, FrP, V og KrF presenterte i dag et mål om 40 prosent kutt i norske klimagassutslipp innen 2030. Foto: Statministerens kontor

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti presenterte i dag et mål om 40 prosent reduksjon av klimagassutslippene innen 2030, sammenliknet med 1990. Med dette blir Norge fullt integrert i EUs klimapolitikk.