Energi Norge

Innhold

Enova med økt fokus på klima og forsyningssikkerhet

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Fire menn holder hender

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad (f.v) og styreleder Tore Holm i Enova inngår avtale med olje- og energiminister Tord Lien og ekspedisjonssjef i OED, Andreas Eriksen. Foto: EBM/OED.

Enova og OED signerte denne uken en ny fireårsavtale for perioden 2017-2020. Energi Norge mener avtalen styrker Enovas posisjon i norsk energi- og klimapolitikk.

Energi Norge har vært pådriver for at Enovas midler skal adressere tiltak som bidrar til å kutte utslipp av klimagasser utenfor kvotepliktig sektor, samt innovasjon som fremmer utslippskutt på lengre sikt. Dette er i stor grad ivaretatt i den nye avtalen.

– Det er riktig å bruke musklene i Enova til å få ned norske klimagassutslipp og knytte målene opp mot Norges faktiske utslippsforpliktelse, særlig nå som transportsektoren inngår i Enovas portefølje, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Avtalen med OED bygger på Energimeldingen og deler Enovas mandat inn i tre delmål:

1. Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030
2. Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet
3. Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk

Redusert effektbehov

Enova skal dermed ikke lenger ha mål om å energiomlegging bort fra elektrisitet. I tillegg til mål om redusert energibruk, vil Enova nå sette fokus på energieffektiviseringstiltak som også vil bidra til å redusere strømforbruket om vinteren når effektbehovet er størst.

– Vi har ikke mangel på fornybar energi og det er derfor riktig å dreie Enovas fokus mot å redusere effektbehovet. Dette kan bidra til å redusere behovet for investeringer i kraftnettet, sier Ulseth.

Målene om energieffektivisering og redusert effektbruk gjelder alle energiformer, på tvers av alle sektorer. Tiltak som elektrifisering av transportsektoren bidrar både til reduserte klimagassutslipp og økt energieffektivitet, og vil være svært viktig for Enovas måloppnåelse.

Enova skal rapportere på fire konkrete mål innen energieffektivisering, effekt, klimagassutslipp og innovasjon. Enkelte tiltak kan også bidra til å oppfylle flere av disse målene.

Etter fire år skal Enova ha støttet tiltak som i sum skal gi energiresultater som følge av energieffektiviseringstiltak tilsvarende 4 TWh, effektreduserende tiltak tilsvarende 400 MW, klimagassreduksjoner tilsvarende 0,75 millioner tonn CO2, og innovasjon skal måles i utløst innovasjonskapital tilsvarende 4 milliarder kroner. Effekten av disse måltallene må utredes nærmere. 

 Les avtalen

 

  1. Enova-mandat 2017-2020

    Olje- og energidepartementet og Enova undertegnet 15. desember en ny avtale om forvaltningen av Energifondet for perioden 2017-2020.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: