Energi Norge

Innhold

Vil ta fornybar kraft i bruk i industri og transport

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Fire personer står på en scene foran en forsamling. Foto

Regjeringens ekspertutvalg, bestående av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer, la i dag frem sin rapport med forslag til tiltak for styrking og videreutvikling av grønn konkurransekraft i norsk næringsliv. Rapporten ble overlevert statsminister Erna Solberg og Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Oluf Ulseth.

Regjeringens ekspertutvalg la i dag frem sin rapport med forslag til tiltak for styrking og videreutvikling av grønn konkurransekraft i norsk næringsliv. Utvalget peker på de store mulighetene som ligger i elektrifisering og digitalisering.

Regjeringen oppnevnte 16. juni 2015 ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Utvalget består av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer. De la i dag frem en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

Utvalget har utredet internasjonale og nasjonale rammebetingelser, utfordringer og muligheter. De foreslår en rekke tiltak for å styrke verdiskapingen gjennom det grønne skiftet i blant annet industrien og transportsektoren. Energi Norge støtter dette.

Det er bra at utvalget ber myndighetene legge mer vekt på vertskapsrollen for industrietablering.

Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge

Muligheter i Norge for kraftkrevende industri

Utvalget viser til at norsk vannkraft og fornybarnæringen er nøkkelelementet for å sikre norsk grønn konkurransekraft og for å sikre utslippsreduksjoner i andre næringer. Hedegaard og Kreutzer peker i sin rapport på de særlige mulighetene Norge har som vertsnasjon for kraftkrevende industri. 

 Det er bra at utvalget ber myndighetene legge mer vekt på vertskapsrollen for industrietablering. Lave kostnader og stabil tilgang på fornybar kraft gir et godt utgangspunkt for videreutvikling av norsk industri og datalagere i global konkurranse. Dette bør følges opp i regjeringens industrimelding, sier administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth.

Vurderingene til utvalget underbygges av en studie som nylig ble gjennomført av det tyske forskningsinstituttet Fraunhofer i samarbeid med det nederlandske instituttet Ecofys i forbindelse med energimeldingen. De har sammenliknet energipriser i Norge med prisene i utvalgte OECD-land.

Transportsektoren viktig

Utvalget peker også på elektrifisering og digitalisering av nye sektorer i Norge. Transportsektoren er viktig av hensyn til klimamålene. Ved at Norge ligger langt fremme i omstillingen til elektrisk mobilitet, har vi konkurransefortrinn som vi må ta vare på. Blant de tiltakene utvalget peker på er NHOs forslag om et klimafond for tungtransport. Energi Norge støtter dette.

 Elektrisk mobilitet er et område hvor vi i Norge høster systemerfaringer som kan utnyttes også i internasjonale markeder. I tillegg til persontransporten vil det være behov for å redusere utslipp fra varetransporten. For å få frem elektriske løsninger og hydrogen må næringslivet selv kobles tett på arbeidet. Et fond kan være en god løsning for å få frem teknologiske løsninger og reelle utslippskutt basert på erfaringene med NOX-fondet, avslutter Ulseth.

Utvalget tar i sin rapport også opp utfordringer i skattesystemet og behovet for kapitaltilgang. Dette er viktige spørsmål som Energi Norge også tok opp i sine innspill til utvalget, og som må følges opp.

Les Energi Norges oversikt og rapporten her

  1. Rapport Grønn konkurransekraft

    Regjeringen oppnevnte 16. juni 2015 ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Utvalget består av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer. De la 28.oktober 2016 frem en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: