Energi Norge

Innhold

Huskeliste til KrF i regjeringsforhandlingene

Mann på talerstol i Stortinget. foto

Kjell Ingolf Ropstad leder KrFs forhandlinger med regjeringspartiene. Foto: CC BY-ND Stortinget

Etter at KrF til slutt fikk landet veivalget for partiets fremtid er arbeidet med ny regjeringsplattform i gang. Vi har laget en huskeliste til KrF på vei inn i forhandlingene.

I partiets stortingsprogram for 2017-2021 er det flere saker som Energi Norge mener KrF nå bør løfte frem i et eventuelt regjeringssamarbeid. Her har vi samlet noen av de viktigste.

Kraftproduksjon

Husk at dere vil:

 • "legge til rette for opprustning og re-investering i eksisterende vannkraftverk, blant annet ved å sikre at skatte- og avgiftssystemet ikke er til hinder for dette."
 • "legge til rette for opprustning av eksisterende vannkraftverk og utbygging av småkraftverk der dette er riktig ut fra naturhensyn."
 • "bedre miljøtilstanden og bestrebe et mest mulig naturlig artsmangfold i regulerte vassdrag, samtidig som man tar hensyn til vannkraftens reguleringsevne, klimabidrag, verdiskapingspotensial og flomdempingsegenskaper i revisjonen av gamle vannkraftkonsesjoner."
Nett og kabler
Strømnett

Husk at "økt produksjon og eksport av norsk fornybar energi til Europa er god klimapolitikk" og at dere derfor vil:

 • "bidra til en styrking av det nordiske el-samarbeidet og økt integrering i det europeiske kraftmarkedet gjennom etablering av nye overføringsforbindelser til utlandet."
 • "øke overføringskapasiteten til utlandet slik at norsk fornybar kraft kan erstatte fossil energi i våre naboland."
Transport

Husk at dere vil:

 • at "miljøkriterier må benyttes mer aktivt ved utlysning av transportanbud, for å stimulere til de mest miljøvennlige løsningene på de aktuelle strekningene. Parallelt må utvikling og bruk av miljøvennlige kjøretøy stimuleres og premieres gjennom avgiftssystemet."
Elbil merke
 • "bygge ut infrastrukturen for nullutslippsbiler raskere og vil at alle nye offentlige personbiler skal være miljøvennlige biler."
 • "stille krav om lav- og nullutslippsteknologi i alle transportanbud hvor det er mulig."
 • "bygge ut kraftnett til større havner for å tilby landstrøm når skip ligger til kai og vil ta i bruk batteridrevne ferger der dette er mulig."
 • "stille krav om at båter som ligger i havner nær bosetting, benytter landstrøm i stedet for aggregater eller motorer der dette er mulig."
 • "at nye anbud på fergesamband skal kreve nullutslippsferger etter 2025."
Ta krafta i bruk og industri

Husk at dere vil:

 • "ta kraften i bruk i Norge gjennom gode rammevilkår for kraftforedlende industri og andre næringer som har kraft som sin primære innsatsfaktor."
 • "sikre gode rammevilkår og fjerne flaskehalser som hindrer utbygging av grønne datasentre i Norge."

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: