Energi Norge

Innhold

Elektrifisering er Norges viktigste klimatiltak

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

to mennesker på scene. foto

Kristian Blindheim og Knut Kroepelien etter lanseringen av rapporten på Energi Norges Vinterkonferanse i Malmø denne uken.

En omfattende rapport DNV GL har laget på oppdrag for Energi Norge viser for første gang hvilken klimaeffekt elektrifisering har innen ulike sektorer i Norge.

FNs klimapanel publiserte i oktober 2018 en rapport som viste at verdens klimagassutslipp må reduseres med 45 prosent fra 2010 til 2030.

I en rykende fersk rapport beskriver DNV GL, på oppdrag for Energi Norge, hva som skal til for at Norge skal redusere sine utslipp med 45 prosent i 2030, sammenlignet med 2010-nivå. Rapporten tar også for seg den videre utviklingen mot 2040 med mål om at Norge skal være et nær nullutslippssamfunn i 2050.

Største utslipp

Transport, olje- og gassvirksomhet og industri er de sektorene som står for den største andelen av klimagassutslipp i Norge. Utslippene fra transportsektoren utgjør rundt en tredjedel av Norges samlede utslipp og mer enn halvparten av utslippene som ikke er omfattet av EUs kvotemarked. Å redusere utslippene fra transportsektoren er avgjørende for å nå målet om å redusere norske utslipp med 45 prosent fra 2010 til 2030.

– Rapporten fra DNV GL viser at elektrifisering av transportsektoren er det viktigste vi kan gjøre for å kutte utslipp i Norge. Vi var tidlig ute med personbiler, nå får vi også elektriske busser, lastebiler, anleggsmaskiner, ferger, til og med fly. Elektrifisering bidrar også til bedre luftkvalitet og mindre støy i byene, noe vi tror blir stadig viktigere, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Kroepelien påpeker at krav om utslippsfrie løsninger ved offentlige innkjøp er en viktig pådriver for elektrifiseringen av Norge.

– Oslo får 70 elektriske busser i drift før sommeren. I løpet av noen år vil vi ha 70 elektriske bilferger i trafikk i norske fjorder. Nå trenger vi tilsvarende krav om fornybar hydrogen for tungtransport og tyngre skipstrafikk.

– Når det gjelder byene i Norge, kommer noen av de største utslippene fra byggeplasser. Derfor er det ekstra positivt at stadig flere entreprenører satser på elektriske anleggsmaskiner som gravemaskiner og hjullastere. Ved å legge strøm og fjernvarme til bygget før byggestart, kan en spare betydelige utslipp og ikke minst støy i anleggsfasen, sier Kroepelien.

Økt strømbruk

Dersom norske klimagassutslipp reduseres i tråd med utviklingsbanen DNV GL skisserer i rapporten, kan strømbruken i 2040 øke med 30 TWh sammenliknet med i dag. I tillegg øker bruken av bioenergi og hydrogen med 8 TWh og fjernvarmebruk med 3 TWh. Etterspørselen etter fossil energi går ned med 80 TWh fordi elektrifisering medfører betydelig energieffektivisering. Det gjelder særlig innen transport der elektriske motorer er 2-3 ganger så effektive som fossile drivlinjer.

– Rapporten viser at transportsektoren skiller seg fra andre sektorer ved at det er mulig å gjennomføre store utslippsreduksjoner til relativt lave kostnader. Det henger sammen med at nullutslippsløsninger som batterielektriske biler og busser er under rask utvikling og forventes å bli stadig billigere, sier Kroepelien.

Også innenfor viktige næringer som landbruk og fiske er det mye å hente på elektrifisering.

I 2016 var samlet energibruk til disse næringene på 5,1 TWh. Dette tilsvarer i underkant av 2 prosent av det samlede energiforbruket i Norge. Tross relativt begrenset energiforbruk sto næringen for omtrent 10 prosent, rundt 7 M tonn CO2, av de samlede norske klimagassutslippene i samme periode.

– Rapporten fra DNV GL viser at fiskerinasjonen Norge kan få til en betydelig reduksjon av klimagassutslipp blant annet ved elektrifisering av oppdrettsanlegg og fiskeflåten, avslutter Knut Kroepelien.

Forholdene i Norge ligger godt til rette for å gjennomføre elektrifiseringen, og selv med tiltakene i rapporten ligger vi an til et overskudd på 15-20 TWh i 2030.

  1. Rapport: 1,5°C – Hvordan Norge kan gjøre sin del av jobben

    Les rapporten om hvordan Norge kan oppnå raskere energiomstilling for å bidra til maks 1,5°C oppvarming. Rapporten er laget av DNV GL på vegne av Energi Norge (mars 2019).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: