Energi Norge

Innhold

Viktig at Norge deltar aktivt i EUs fornybarpolitikk

Nyhet, Strømmarked, Energibruk og klima

Publisert

Mann i dress peker på Co2 boks. Foto

CO2-prising er det sentrale virkemiddelet for reduksjonen av klimagassutslipp i Europa. Foto: Nicholas Herrbach

Energi Norge leverte denne uken sitt høringssvar til OED om EUs nye regelverk for fornybar energi og energieffektivisering. Regelverket er en sentral del av rammene for energimarkedet i EØS-området fra 2020.

I midten av januar sendte Olje- og energidepartementet (OED) ut en høring om norsk implementering av EUs nye regelverk fornybar energi, energieffektivisering og styringssystem for energipolitikk.

Alle direktivene er en del av vinterpakken og er viktige for fornybarnæringen, ettersom de vil påvirke reguleringen av energimarkedet i EØS-området fra 2020.

– Regelverket som har vært ute på høring går i riktig retning for mer markedsbasert utvikling av fornybar energi i Europa, det er positivt for norsk verdiskaping, sier konstituerende adm. direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

CO2-prising

I høringssvaret peker Energi Norge på at CO2-prising er det sentrale virkemiddelet for reduksjonen av klimagassutslipp i Europa. CO2-prising skjer gjennom klimakvotehandelssystemet ETS, som også nylig ble revidert.

– Vi mener at det ikke er behov for et eget nytt fornybarmål for modne teknologier nå, men viser til at et styrket klimamål og et effektivt klimakvotemarked i dag driver en markedsbasert utvikling av lønnsom ny fornybarproduksjon, sier Kroepelien.

I den sammenheng mener Energi Norge at støtte til moden teknologi, som vannkraft, landbasert vind- og solkraft, bør fases ut. Slik støtte forstyrrer kraftmarkedet og kvotesystemet og gjør det dyrere å nå klimamålene. Dette må skje samtidig med utfasing av støtte til fossil energi og videreføring av FoU til umodne fornybarteknologier.

Forutsigbarhet for næringen

For fornybarnæringen er det viktig at EØS-relevant lovgivning blir raskt implementert i Norge, fordi næringen er avhengig av EØS-avtalens forutsigbarhet.

Regionalt samarbeid vil påvirke Norge, noe som også vektlegges i de nye reglene for en styringsdialog på energiområdet mellom ulike land og EU-kommisjonen. Energi Norge ønsker derfor at Norge deltar aktivt i samarbeidet på egnet måte.

Dette er også viktig fordi Norge har en posisjon som foregangsland innenfor fornybar energi og elektrifisering, og vil dermed kunne være en viktig samtalepartner i den grønne omstillingen i Europa.

Energieffektivisering

Energi Norge er opptatt av at det gis tilstrekkelig nasjonal fleksibilitet i implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet. Norge er i en særstilling når det gjelder tilgang til fornybar energi og utslippsfri energibruk, for eksempel i bygg, og direktivet bør derfor implementeres ut fra hvordan det norske energisystemet er bygget opp.

– I Norge er energibruken i bygg tilnærmet fossilfri. Et nasjonalt energieffektiviseringsmål bør derfor tilrettelegge for økt aktivitet basert på fornybar energi, sier Kroepelien.

I høringssvaret pekes det på nytten av elektrifisering ikke bare for klima, men også for fornybarandel og effektivisering av energibruk. 

  1. Høringssvar: Regelverk fornybar energi og energieffektivisering

    Les Energi Norges høringssvar til Olje- og energidepartementet om implementering av EUs regelverk for fornybar energi, energieffektivisering og styringssystem (februar 2019).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: