Energi Norge

Innhold

Klimakur 2030: Elektrifisering viktigste tiltak

Nyhet, Strømnett

Publisert

Bonde Lars Halvor Stokstad på Kløfta driver med korn, melk og kjøtt. Kornavlingen er kjørt, og at han vil få under det halve av normal avling i år.

Klimakur 2030 viser at elektrifisering står for 34 prosent av det totale potensialet for utslippsreduksjon som er utredet. Særlig transportsektoren blir viktig. Foto: Energi Norge

Miljødirektoratet la forrige uke frem rapporten Klimakur 2030, bestående av en meny av tiltak som kan gjennomføres for å halvere klimagassutslippene i 2030. Hovedretten er elektrifisering.

– Vi er ikke overasket, men glade for at elektrifisering blir løftet frem som det viktigste klimatiltaket. Dette viser at arbeidet vår næring gjør for å omstille norsk energiforbruk er helt avgjørende for at vi skal nå klimamålene, sier direktør for marked og elektrifisering Toini Løvseth i Energi Norge.

Mandatet til faggruppen bak rapporten har vært å utrede mulige tiltak og virkemidler for å redusere utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor i Norge, med tanke på å nå norske klimamål i 2030.

Se hele rapporten her

Økt strømforbruk

Rapporten viser at elektrifisering står for 34 prosent av det totale potensialet for utslippsreduksjon som er utredet og er dermed det viktigste enkelt-tiltaket. Elektrifisering blir et viktig tiltak på følgende områder:

  • Personbiler
  • Varebiler
  • Tunge kjøretøy
  • Anleggsmaskiner
  • Hel- og delektrifisering av fartøy
  • Landstrøm
  • Konvertering til elektrisitet i industrien

Ifølge Klimakur vil disse tiltakene øke elektrisitetsforbruket i Norge med 6 Twh. Det kommer i tillegg til elektrifisering av norsk sokkel som er indikert å være 15 Twh. Til sammenlikning har vi i dag et årlig strømforbruk på 130 Twh.

Rapporten konkluderer med at det ikke er noen grunn til å bekymre seg for tilgangen på fornybar energi, noe NVE også har påpekt at kraftsystemet vårt vil tåle. Omleggingen vil kreve virkemidler, men først og fremst for å stimulere etterspørselen etter nullutslippsløsninger, for eksempel i nærings- og kollektivtransport.

Klimakur 2030

  • Klimakur 2030 har utredet ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. 
  • Rapporten er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet. 
  • Rapporten er laget av en faggruppe bestående av Miljødirektoratet, Statistisk sentralbyrå, Enova, Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Krever nettutbygging

Elektrifiseringstiltakene i rapporten vil kreve økt nettutbygging og dette pekes på som en mulig barriere for enkelte av tiltakene.

– Dette er den største og viktigste jobben vi har som næring og det er gode grunner til å tro at vi skal klare å levere. Vi har drevet strømnettet i over 100 år. Det meste som må gjøres nå er ganske likt, men det må gå raskere, sier Løvseth.

Elektrifiseringen av Norge gjør at nettselskapene møter nye kundegrupper og må tilpasse seg disse. Energi Norge har derfor nylig satt i gang et samarbeid med nye kundegrupper innen blant annet maritime sektor, busstransport og luftfart for å utarbeide "beste praksis" for nettilknytning av ladeinfrastruktur.

I tillegg, som NVE også påpeker i Klimakur, blir det viktig å få på plass en smartere nettleie som kan fungere som gulrot for best mulig utnyttelse av den eksisterende kapasiteten i nettet. Det vil spare samfunnet for unødige kostnader.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: