Energi Norge

Innhold

Klimakur: Slik mener Energi Norge vi når målet

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Oslo skyline om natten

Elektrifisering er det viktigste enkelt-tiltaket i Klimakur 2030. Nå er det viktig å få på plass virkemidlene som skal til for å nå klimamålene. Foto: Hafslund

Klimakur 2030 er en stor meny av tiltak som kan halvere Norges klimagassutslipp i 2030. Elektrifisering løftes opp som det viktigste tiltaket, og her er virkemidlene Energi Norge mener må til for å nå målet.

Klimakur 2030

 • Klimakur 2030 har utredet ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. 
 • Rapporten er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet. 
 • Rapporten er laget av en faggruppe bestående av Miljødirektoratet, Statistisk sentralbyrå, Enova, Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Tidligere i år la Miljødirektoratet frem rapporten Klimakur 2030, hvor en faggruppe har analysert potensialet for å halvere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser. Dette innbefatter utslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg.

Rapporten har nå vært ute på høring og Energi Norge har levert sine anbefalinger. De vil i stor grad sammenfalle med de tiltakene som må til for å komme seg ut av den økonomiske krisen vi er inne i nå. En viktig vekststrategi ut av krisen må være å fremme de bærekraftige løsningene.

– I lys av Norges skjerpede klimamål, å redusere utslippene med 55 prosent i 2030, er alle tiltakene i Klimakur helt nødvendig, men vi kan kanskje gjøre mer av det som er enklest og raskest først. Elektrifisering er det viktigste enkelt-tiltaket, så nå er det viktig å få på plass virkemidlene som skal til for å nå målet, sier direktør for marked og elektrifisering Toini Løvseth i Energi Norge.

Les også: Klimakur 2030: Elektrifisering viktigste tiltak

Se hele rapporten her

Fremtidsrettet kraftsystem

Elektrifiseringstiltakene i rapporten vil kreve økt nettutbygging, noe som pekes på som en mulig kostnadsmessig barriere. Energi Norge mener at dette kan løses ved å legge til rette for et fremtidsrettet kraftsystem.

– Det er mulig å holde kostnadene for ladeinfrastruktur og nettutbygging nede, blant annet gjennom smartere nettleie, digitalisering og virkemidler for teknologiutvikling. Det blir også viktig å sørge for at nettselskapene involveres bedre i kommunale og fylkeskommunale prosesser slik at nett og infrastruktur til lading kan bygges effektivt og til en fornuftig kostnad, sier Løvseth.

Hun legger til at inntektsrammen til nettselskapene må innrettes på en slik måte at nettselskapene ikke straffes økonomisk for å bidra til elektrifisering i sitt område. Lokal innsats for nasjonale mål må ikke straffe seg økonomisk.

Rettferdig omstilling

Energi Norge mener CO2-avgiften for ikke-kvitepliktig sektor kan brukes som et virkemiddel for å sikre at tiltakene i Klimakur blir en del av en rettferdig omstilling.

– Vi trenger en tydelig CO2-pris for ikke-kvotepliktige utslipp for å sikre en rettferdig omstilling. Kostnadene kan fordeles gjennom økt innsats fra Enova, et næringstransportfond og at offentlige institusjoner bruker sin innkjøpsmakt til å favorisere tilbydere og produkter med lave utslipp. Det viktigste er at denne CO2-kostnaden gir insentiver til energiomlegging, sier Løvseth.

Energi Norge foreslår at CO2-avgiften økes raskere enn planlagt, gjerne i kombinasjon med lettelser i andre skatter og avgifter. For å få til en omstilling blir det avgjørende at avgiftene på elektrisitet, inklusive CO2-priseffekter i kraftprisen, er lavere enn for fossil energi. Energi Norge mener samtidig at CO2-kompenasjonen for industrien må videreføres.

Flere virkemidler som Energi Norge løfter frem:
 • Norge må jobbe sammen med EU for å utarbeide en elektrifiseringsstrategi for Europa. Dette er en global problemstilling og Europa er det nærmeste markedet for den teknologien og de tjenestene vi utvikler for å elektrifisere Norge.
 • Bruke omstillingen av energisystemet til å skape grønn vekst. Den potensielle etterspørselen etter løsninger er stor.
 • Tilrettelegge for utbygging av ladeinfrastruktur og kundevennlige tjenester.
 • Stimulere til utvikling av verdikjeder for CCS.
 • Biodrivstoff er et godt virkemiddel, om det treffer på riktig nivå og til riktig bruk.
 • Bruke Nasjonal Transportplan som elektrifiseringsvirkemiddel.
 1. Høringssvar: Klimakur 2030

  Les Energi Norges høringssvar med anbefalinger om virkemidler knyttet til Klimakur 2030 (april 2020).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: