Energi Norge

Innhold

ESA med nye vannplanspørsmål

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av Bygdinmagasinet ved Jotunheimen

Bygdinmagasinet ved Jotunheimen. Foto: GLB

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i et brev til Klima- og miljødepartementet (KLD) stilt nye detaljerte spørsmål om utviklingen av miljømål og tiltaksplaner for norske vassdrag i forbindelse med implementeringen av EUs vanndirektiv i Norge. NVE må ta en tydelig rolle som premissgiver for vannforvaltningsplanene slik at bærekraftig bruk av vannressursene sikres, mener Energi Norge.

I brevet fra ESA datert 4. juni, bes det om ytterligere avklaringer av hvordan KLD og OED vil bruke revisjonsrapporten og statlige føringer i vannplanprosessen, og hvordan disse samsvarer med tidligere korrespondanse med ESA.

Energi Norge mener at tiltak som kan berøre de store samfunnsmessige verdiene som ligger i norsk vannkraftproduksjon må vurderes på nasjonalt nivå.

– Prosessen med vannforvaltningsplanene, fra lokalt nivå til senere sektorvedtak, må ha et nasjonalt helhetsperspektiv, og NVE må som sektoransvarlig myndighet spille en sentral rolle her. For at vannplanene skal bli et godt redskap i riktig vannressursforvaltning, er det viktig at NVE er aktive premissgivere og medvirker lokalt og regionalt for å utvikle realistiske miljømål og -tiltak, sier næringspolitisk rådgiver Geir Taugbøl i Energi Norge.

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) og noen interesseorganisasjoner har, som en oppfølging til henvendelsen fra ESA, skrevet et brev til KLD og OED der de stiller tilsvarende krav til at en rekke forhold rundt nasjonale føringer, norsk regelverk og gjennomføring av vanndirektivet blir ytterligere klargjort (se vedlegg).

ESA har satt svarfrist på henvendelsen til 5. juli.