Energi Norge

Innhold

Europeisk dugnad for vannkraft

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av Gruppe med europeiske vannkraftaktører i en trapp

Foto: Christel Nordhagen / Energi Norge

Representanter fra europeiske vannkraftselskaper og foreninger var samlet i Oslo denne uken for å diskutere vannkraftens rolle i fremtidens Europa. Bakgrunnen er en pågående utredning initiert av gruppen for å belyse vannkraftens samfunnsøkonomiske verdi.

Den frivillige sammenslutningen bestående av selskaper med vannkraftinteresser fra Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike, Sveits, Østerrike, Italia, Portugal og Tyrkia har sitt utspring i et to år gammelt samarbeidsprosjekt mellom Statkraft og den østerrikske kraftprodusenten Verbund, forteller klimarådgiver Anne Bolle i Statkraft.

Selskapene er begge blant Europas største vannkraftprodusenter og ønsket i fellesskap å skape mer oppmerksomhet om vannkraftens fordeler for blant annet forsyningssikkerhet og klima. Siden den den gang har gruppen vokst til i underkant av 20 selskaper som alle har samme mål.

– Vi ønsket å gjøre noe mer analytisk for å vise hvilken makroøkonomisk verdi vannkraften har. DNV GL utfører arbeidet etter at de vant anbudsrunden, og vil innen utgangen av året legge frem en rapport som viser vannkraftens samfunnsøkonomiske effekt på blant annet sysselsetting, skatteinntekt, klimamål og kraftpriser i Europa, sier Bolle.

Det er viktig å gjøre vannkraftens rolle til et diskusjonstema i forbindelse med EUs klimamål for 2030, påpeker Verbunds samfunnskontakt Franz Zöchbauer.

– Problemstillingene når det gjelder vannkraften er de samme i stort sett alle landene, så det er godt å ha en slik rapport som felles referansepunkt, sier han.

Viktig klimarolle  

DNV GL presenterte en statusrapport i Oslo, og det ble lagt planer for det videre arbeidet med å belyse mulighetene og utfordringene vannkraften i Europa står ovenfor. Dette gjelder blant annet innføringen av EUs vanndirektiv som krever at det utarbeides vannforvaltningsplaner for alle vassdrag for å sikre bærekraftig bruk av vannet. Disse kan få betydning for fremtidig kraftproduksjon.

– I Norge er vannkraften så åpenbart viktig for kraftforsyning og velferd at mange tar den for gitt, men slik er det ikke nødvendigvis i det øvrige Europa. Sammen med våre europeiske venner ønsker vi å kartlegge hvilken rolle vannkraften kan spille i fremtidens klimavennlige Europa dersom det legges til rette for at den kan forvaltes godt, sier næringspolitisk rådgiver Magne Fauli i Energi Norge.  

Energi Norge bedriver i forbindelse med revisjonsprosessene et aktivt informasjonsarbeid om vannkraftens rolle i samfunnet, og har blant annet utarbeidet informasjonsbrosjyrer og boken "Norsk vannkraft – kilden til fornybarsamfunnet".