Energi Norge

Innhold

Økte miljøavgifter må fremme fornybart

Bilde av Vamma kraftverk

Vamma kraftverk Foto: Bård Gudim / Hafslund

Grønn skattekommisjon vil gjøre det 25-30 milliarder kroner dyrere å forurense. Inntektene skal brukes til generell skattelette for personer og bedrifter. Energi Norge mener lettelsene også må omfatte vannkraften – vår viktigste fornybarteknologi – som i dag beskattes strengere enn fossil energiproduksjon.

– Skattetrykket på vannkraftproduksjon er blitt så stort at det rammer viktige investeringer. Det er underlig at utvalget ikke har sett på nivå og innretning av skatter for vannkraft i sammenheng med forslaget om en ny naturavgift. Da blir det desto viktigere at skattetrykk drøftes nærmere i energimeldingen som er varslet til våren, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Leder for grønn skattekommisjon, professor Lars-Erik Borge fra NTNU, overleverte onsdag utvalgets rapport til finansminister Siv Jensen. Rapporten inneholder 80 konkrete tiltak som skal bidra til et grønnere skattesystem.

Elavgiften ikke grønn

Utvalget definerer i rapporten elavgiften som en ren fiskal avgift, altså ikke en miljøavgift som flere partier har argumentert for senest under forhandlingene om statsbudsjettet i høst.

– Det er et tydelig signal til Stortinget når utvalget fastslår at økt elavgift ikke er en del av et grønt skatteskifte. Avgiften har vært økt tre ganger bare de siste to årene. Vi mener en naturlig konsekvens er at avgiften må reduseres, slik at den ikke hemmer overgang fra fossil til fornybar energibruk innen transport og andre sektorer, sier Ulseth.

Grønn skattekommisjon legger vekt på at nye virkemidler for klimagassreduksjoner må komme utenfor kvotepliktig sektor, blant annet gjennom en økt CO2-avgift. Energi Norge er opptatt av at avgifter alene ikke løser utfordringene her. Derfor blir det viktig at Enova får et sterkere mandat når det gjelder utvikling av teknologi og infrastruktur.

– Reduserte utslipp fra transport er et svært viktig område i klimapolitikken, og tilrettelegging av infrastruktur og innovasjon gjennom Enova må komme sammen med CO2-avgifter. Forslaget om økt avgift på elbiler er å gå feil vei for å få ned utslippene fra denne sektoren, påpeker Ulseth.
Les utredningen fra Grønn skattekommisjon