Energi Norge

Innhold

Nye miljømål kan ramme 450 kraftverk

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Solbergfoss kraftstasjon. Foto

Solbergfoss vannkraftverk i Askim Foto: E-CO

Vannforvaltningsplaner med lokale miljømål kan få store konsekvenser for kraftproduksjon, flomberedskap og klimatiltak. Det viser en ny rapport Multiconsult har laget for Energi Norge.

Multiconsult har utredet omfanget av miljømål i regulerte vassdrag i vannplaner som følger av EUs vanndirektiv. Resultatet viser at et stort antall kraftverk kan bli berørt hvis nasjonale myndigheter rapporterer de regionale planene uten hensyn til overordnete nasjonale hensyn som klima, framtidig forsyningssikkerhet, flomberedskap og verdiskapning.

– Regjeringen må ikke godkjenne mål som man ikke overskuer konsekvensene av. Slike mål er det mange av i de foreliggende planene. Det kan få store konsekvenser for kraftsystem, flomberedskap og klima. Summen av alle regionale miljømål kan svekke kraftsystemets evne til å gi oss kraft når det trengs som mest, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge. (Ulseth overleverte i går rapporten til statsråd Vidar Helgesen.) 

Rapporten fra Multiconsult identifiserer 458 kraftverk, som til sammen står for ca. 80 prosent av norsk kraftproduksjon, med mål om bedring av lokale miljøforhold. Dette innebærer ofte slipp av vann forbi kraftverk, og restriksjoner på bruken av vannmagasinene. Det er gjort beregninger av mulig krafttap hvis standard minstevannføring blir resultatet av miljømålene i et utvalg av vassdrag som er nasjonalt prioritert for revisjon av konsesjonsvilkår. Dette berører 91 kraftverk, som produserer ca. 30 prosent av landets elektrisitet, og 167 vannkraftmagasiner. I tillegg kommer at sumeffekten fra mange magasiner setter stabiliteten i hele det nordiske kraftsystemet under press i en tid med utfasing av kjernekraft og fossil kraft. Flomberedskap og -demping kan også bli vesentlig svekket ved å legge restriksjoner på utnyttelse av vannmagasinene.

– Energi Norge mener dette viser at planene har for snevert fokus på lokale miljøhensyn, og at en bred avveiing av alle relevante samfunnsverdier ikke er ivaretatt ved fastsetting av miljømål. Den lokale miljønytten er generelt ikke godt utredet, påpeker Ulseth.

Det er allerede gjennomført mange miljøtiltak i regulerte vassdrag, og bransjen er selv aktiv i å bidra til stadig bedre miljøprestasjon gjennom forskning og utredning, blant annet gjennom samarbeid ved senter for miljødesign av fornybar energi, CEDREN.  Energi Norge oppfordrer nasjonale myndigheter til å vedta regionale planer som sikrer at rikspolitiske hensyn ivaretas ved rapporteringen til ESA i mars 2016.