Innhold

EUs fornybarandel overgår 2020-målet

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Foto: Vannkraft i EU

Foto: EC

I Europakommisjonen sin årlige energirapport ser de økt handel med elektrisitet mellom landene etter innføring av REN energipakken 2019.

Europakommisjonen lanserte i nylig sin årlige energirapport for EU. Rapporten gir status for energisituasjonen i EU og hvor langt man har kommet i forhold til de bestemte energi- og klimamåleneI 2009 satte EU et mål om at minst 20 prosent av energiforbruket skulle bli dekket av fornybar energi innen 2020. Energirapporten oppgir at EU vil nå sitt fornybarmål for 2020.

Fornybar energi på god vei mot 2030

Dette er den første klima- og energirapporten siden EUs grønne giv ble vedtatt, og den bringer gode resultater. EU ser ut til å innfri målet satt i fornybardirektivet om at 20 prosent av energien til EU skal dekkes av fornybar energi i 2020. Tallene fra rapporter anslår at fornybar energi vil dekke mellom 22,8 og 23,1 prosent av energimiksen i 2020. Videre sier rapporten at de fleste EU-medlemmene er på god vei til å nå fornybarmålet på 32 prosent og klimamålet på 40 prosent for 2020.

– Disse gode progresjonene viser at EU klarer å oppnå sine mål.  Europa løper med stor fart i det startskuddet går og vil fortsette med det også frem mot 2030-målene. De fleste EU landene ligger derfor godt an til å nå både fornybarmålet på 32 prosent og nåværende klimamål på 40 prosent for 2030. Det viser at en riktig karbonpris og et velfungerende marked driver utviklingen i riktig retning, sier leder for Brusselkontoret i Energi Norge, Birgitte Jourdan-Andersen. 

Rapporten har og kartlagt fremgangen for energieffektivisering og sammenkobling mellom land. Energieffektiviseringsmålet for 2020 vil også bli nådd, men bare på grunn av senket energietterspørsel som følge av koronapandemien. Europakommisjonen har derfor oppfordret til å være mer oppmerksomme på energieffektivisering. De oppfordrer blant annet medlemslandene til å være mer opptatt bygninger gjennom renovasjonsbølgestrategien som nylig ble lansert.

Medlemslandene gjør det derimot bedre innenfor sammenkobling i elektrisitetsmarkedet. Etter innføringen av Ren energi for alle europeere-pakken i 2019, har marketsdesignet for elektrisitet blitt betydelig forbedret. Det har bidratt til å skape økt elektrisitetshandel mellom land. Rapporten finner blant annet at de fleste medlemslandene allerede har nådd 2030 målet om en 15 prosent sammenkobling.

Marketsdesign legger grunnlaget for hvordan markedene opererer og tilknyttes. Her har implementeringen av pakken “ren energi for alle europeere vært essensielt for EU-landene. Det er godt å se at det gir de riktige resultateneDet forteller oss også hvor essensielt det er at denne Ren energi-pakken nå blir raskt innlemmet i EØS-avtalen samt implementert i norsk rett, fortsetter Jourdan-Andersen 

Alt er derimot ikke helt rosenrødt. Et lite minus som noteres i rapporten er at flere av medlemslandene ikke har fremlagt en tidslinje for utfasing av subsidier til fossilt brensel. Dette utgjør 50 mrd Euro hvert år.

Finansieringsmekanisme for fornybar energi

Mange land er i rute til å nå målet om 32 prosent fornybar energi i energimiksen innen 2030, men det er et fåtall som henger etter. Belgia, Frankrike og Polen er spesielt utsatt. Europakommisjonen håper den nye finansieringsmekanismen for fornybar energi vil være med på å balansere for dårligere andel fornybar energi i noen land.

Finansieringsmekanismen omhandler medlemslandenes mulighet til å finansiere fornybarprosjekter i andre land. Dette gir finansieringslandet retten til å telle fornybarprosjektet med i sin egen fornybarandel. EU mener dette er en god måte for medlemsland som henger etter til å øke sin fornybare andel på en kostnadseffektiv måte.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: