Innhold

Kommunene får større makt over vindkraften

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Foto: Vindmøller i naturlandskapet på Smøla.

Stortingsflertallet går inn for å korte ned tiden fra det gis konsesjon til vindparken må være ferdig bygget. Det skal også bli vanskeligere å endre søknader som allerede er godkjent. Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Regjeringen og Frp er enige om innstramminger i konsesjonsreglene for vindkraft, som vil gi mer makt til kommunene. I tillegg skal de få bedre økonomisk kompensasjon for vindkraftutbygging.

Regjeringspartiene og Frp jobber for å få til et bredt politisk flertall når stortingsmeldingen om vindkraft på land skal behandles av Stortinget i løpet av høsten. De går blant annet inn for å flytte konsesjonsbehandlingen fra energiloven til plan- og bygningsloven. Det gjør at kommunene selv vil kunne bestemme om de skal stille arealer til disposisjon for nye vindkraftanlegg.

– Vi mener kraftforsyning må være et nasjonalt ansvar, fordi den er så viktig for både klimaomstilling og nye industriarbeidsplasser. Behovet for fornybar energi går på tvers av kommunegrensene, derfor hadde det vært mer naturlig å beholde vindkraften i energiloven. Der vil både vannkraft og strømnett fortsatt være hjemlet, påpeker administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Stortingsflertallet går også inn for å korte ned tiden fra det gis konsesjon til vindparken må være ferdig bygget. Det skal også bli vanskeligere å endre søknader som allerede er godkjent. Energi Norge har tidligere støttet både raskere prosesser og bedre forankring i kommunene som blir berørt.

Økonomisk kompensasjon

– Det er positivt at kommunene får større innflytelse i konsesjonsprosessene. Vi mener de også må sitte igjen med større inntekter fra vindkraftproduksjonen. Da kan det bli mer attraktivt å si ja til nye kraftverk der det også er miljømessig forsvarlig, sier Kroepelien.

Fornybarnæringen og kommunesektoren lanserte nylig et felles forslag om hvordan kommunene kan kompenseres økonomisk for vindkraftverkene som bygges. Dette temaet var ikke behandlet i stortingsmeldingen som ble lagt frem tidligere i år. Nå varsler regjeringen at det vil komme et eget forslag i revidert nasjonalbudsjett for 2021, altså på vårparten neste år.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: