Energi Norge

Innhold

Prosjektet, som ble avsluttet i 2017, hadde som mål å utvikle en metode for plastring på nedstrøms skråning av fyllingsdammer. Sluttrapport med oppsummering av resultater fra prosjektet er nå tilgjengelig for nedlasting.

Prosjektbeskrivelse

Norske fyllingsdammer skal etter gjeldende regelverk plastres både på vann- og luftside. Plastringen på luftsiden skal beskytte dammen mot erosjon fra lekkasjer gjennom dammen. Plastring vil også beskytte dammen hvis den blir overtoppet. Overtopping kan forekomme hvis flomløpet er tilstoppet eller ved en flomsituasjon som er større enn dimensjonerende flom. Kostnadene ved oppgradering av norske fyllingsdammer for å møte kravene i forskriftene estimeres til ca. 8 milliarder NOK. Plastring av fyllingsdammer er tidkrevende og kostbart. Studien «Forvaltningspraksis ved norsk damsikkerhet» fra Energi Norge viser at det er behov for økt kunnskap om virkemåten av plastring. Spørsmålene er hvordan plastring virker som helhet og hvor stor effekten av låsing mellom de ulike steinene er.

I prosjektet skal en metode utvikles for plastring på nedstrøms skråning av fyllingsdammer. Plastringen skal gi et tilfredsstillende høyt sikkerhetsnivå mot erosjon ved gjennomstrømning eller overtopping. Eksisterende plastringsmetoder er basert på en nedarvet praksis for plastring av vannsiden, og forsøk for plastring på luftsiden er ikke funnet
gjennomført eller rapportert i litteraturen. Forskningen vil derfor fremskaffe ny kunnskap og legge grunnlag for en forbedret plastringsmetode. Det vil føre til en bedre forståelse av virkemåten av plastring og dermed være et viktig bidrag til damsikkerhet. Prosjektet vil kvantifisere den ekstra sikkerheten som ligger i plastring av fyllingsdammer. Forskningsarbeidet gjennomføres av NTNU i hovedsak gjennom en doktorgradsstudie. NTNU utdanner også masterstudenter som med sine prosjekt- og masteroppgaver vil bidra til utførelsen av forskningsarbeid.

Metode

Utvikling av metoden betinger en bedre forståelse for fysiske betingelser som påvirker effektiviteten til plastringen. Dette oppnås ved en kombinasjon av teoretisk analyse, modellforsøk i vassdragslaboratoriet og pilotforsøk i felt. De viktigste stegene i utviklingen vil være:

  • Identifisere faktorene som er avgjørende for styrken til plastring på fyllingsdammer

  • Beskrive hydraulikken i tilfellet av overtopping, samt virkningen på plastring

  • Utføre og analysere modell- og storskala tester

  • Anbefale dimensjoneringskriterier for en optimalisert plastring

Prosjektet vil bidra til å optimalisere og effektivisere dagens plastring. Publisering av resultatene vil fremme norsk praksis i en internasjonal arena. Gjennom samarbeid med masterstudenter støttes undervisning av framtidige sivilingeniører.

Budsjett og finansiering

Budsjett og finansiering: Det totale budsjettet er på 4.6 mill. NOK for prosjektperioden ( 1.15 mill. NOK/år). Det vil bli søkt forskningsrådet om 50% støtte for prosjektet (2.3 mill. NOK) . Bransjen vil stå for øvrig finansiering.

 

Resultater 
  • Oppsummerende rapport fra prosjektet, trykk her.
  • Priska Hillers doktorgradsavhandling kan lastes ned fra nettsidene til NTNU, trykk her.
  • "Kartlegging av plastring på nedstrøms skråning av fyllingsdammer" En rapport som er en del av prosjektet PlaF "Plastring for fyllingsdammer" som er finansiert gjennom vannkraftbransjen og Forskningsrådet. Sommeren 2015 ble 33 fyllingsdammer kartlagt for å få systematisert kunnskap om måten plastring blir utført på i praksis. Rapporten kan lastes ned her
  •  Video som viser fullskala plastringsforsøk utført ved Svartevassdammen til Sira-Kvina Kraftselskap i regi av NTNU.