Energi Norge

Innhold

Vannkraft som sentral klimaløsning

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av Viulfoss

Viulfoss Foto: Dag Johansen / Ringeriks-Kraft

Dersom norsk vannkraftproduksjon reduseres for å imøtekomme miljøkrav, vil det få betydelige konsekvenser for miljø, klima, verdiskaping og fleksibiliteten i kraftsystemet som offentlige myndigheter hittil ikke har tatt nok hensyn til. Det viser en rapport utarbeidet av Vista Analyse på vegne av Energi Norge.

Det skal i 2015 vedtas regionale miljøtiltaksplaner basert på kost-nytteanalyser for alle norske vassdrag. Dette gjøres for å sikre bærekraftig bruk av vannressursene i tråd med EUs vanndirektiv. I den forbindelse har NVE og Miljødirektoratet identifisert en rekke vassdrag de mener bør prioriteres, som kan føre til at tilgjengelig vannkraftproduksjon reduseres med 2-4 TWh.

Ifølge Vista Analyses rapport, vil et vanntap i størrelsesorden 2-4 TWh innebære økte samfunnskostnader på flere milliarder kroner. Krav til minstevannføring og andre produksjonsbegrensende tiltak må kompenseres for å nå Norges mål om 80-95 prosent reduksjon i klimagassutslipp i 2050. Erstatning av 1 TWh vannkraftproduksjon anslås i rapporten til nærmere åtte milliarder kroner i nåverdi fra 2018.

– Dagens tilnærming i vannplanarbeidet innebærer en risiko for at klima- og miljøverdier ikke får samme oppmerksomhet som lokalt vannmiljø. Vannkraften er selve ryggraden i det norske kraftsystemet, en betydelig inntektskilde for storsamfunnet og en viktig del av klimaløsningen, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Tapt fleksibilitet

En tapt vannkraftproduksjon på 2-4 TWh vil måtte erstattes med 200-700 vindmøller eller 200-400 småkraftverk, men ingen av disse alternativene vil kompensere for tapt fleksibilitet i energisystemet, ifølge Vista Analyse.  

– For å verne om vårt fornybare og fleksible kraftsystem, er det avgjørende at regler og rammebetingelser utformes og praktiseres slik at kilden til fornybarsamfunnet består. Derfor må myndighetene være forsiktige med å sette rigide miljømål uten å foreta en helhetsvurdering av de samfunnsøkonomiske konsekvensene, sier Ulseth.

Vannkraften står sterkt i den norske befolkningen. Ni av ti har et positivt eller svært positivt inntrykk av vannkraft som energikilde, og mer enn seks av ti mener nye miljøtiltak i vassdrag ikke må gå ut over eksisterende vannkraftproduksjon. Det viser TNS Gallups klimabarometer som ble presentert denne uken.

Vista Analyse vil presentere rapporten på Energi Norges vannkraftseminar og sommerfest på Stratos i ettermiddag.