Nett: Samordnet spenningsregulering i distribusjonsnett (SamReg)

Prosjektet skal hjelpe nettselskapene å ta i bruk spenningsregulering som alternativ til nettforsterkning for å redusere investeringsbehovet i distribusjonsnettet.

Eier: Energi Norge

Type prosjekt og program: Innovasjonsprosjekt finansiert av partnere

Utførende: SINTEF Energi

Deltakere: Elvia, HelgelandKraft Nett, Jæren Everk, Lyse Elnett, Mørenett, Tensio TN, Tensio TS, Skagerak Nett.

Varighet: 2017-2020

Budsjett: 7 millioner kroner

Status: Pågående

Mål

Videreutvikle dagens nettplanleggingsmetodikk til å inkludere vurdering og implementering av spenningsreguleringstiltak, for å redusere drifts og investeringskostnader i HV-, MV- og LV-distribusjonsnett.

Delmål
  1. Identifisere synergieffekter og mulige utilsiktede vekselvirkninger mellom ulike spenningsreguleringstiltak.
  2. Teste kombinasjoner av spenningsreguleringstiltak i demonstrasjonsprosjekter, SINTEF / NTNUs smartgrid laboratorium og simuleringer, for å demonstrere samspillet mellom tiltakene. Demonstrasjon i felt prioriteres så langt som mulig.
  3. Oppdatere tapsberegninger og evalueringsmetodikk for samfunnsøkonomisk kostnytte i dagens nettplanleggingsmetodikk.
Bakgrunn

Mange nettselskap har erfaringer med økt effektforbruk og nye effektkrevende laster, samt tilknytning av distribuert produksjon i høyspent og lavspent distribusjonsnett. Dette fører til pressede spenningsmarginer i tilknytningspunktene til kundene. Å løse disse utfordringene med tradisjonell nettforsterkning vil bli svært dyrt. NVE har beregnet investeringsbehovet i regionalt og lokalt distribusjonsnett i perioden 2014-2023 tl 60 mrd. kroner. Spenningsregulering kan i mange tilfeller være et billigere alternativ enn tradisjonell nettforsterkning, ettersom det er spenningsmarginene i tilknytningspunktene som setter begrensninger for effekten i det meste av distribusjonsnettets lengde. Lønnsomheten av ulike spenningsreguleringstiltak er ofte svært casespesifikk. God planlegging og systemforståelse avdekker lønnsomme case, men i dag mangler en enkel og verifisert metodikk nettselskap kan bruke.

Nyvinning

Forbedret planleggingsmetodikk implementert i Håndbok Spenningskvalitet og eventuelt koordinert oppdatering av Planboka.

Resultat

Prosjektinternt notat med ulike caserbeskrivelser og nettkarakteristika.

Det er modellert to caser som er basert på ekte case fra norske distribusjonsnett.

Case 1: Lavspenning distribusjonsnett med lave spenninger mot enden av radialene

Case 2: Høyspenning distribusjonsnett med distribuert produksjon (småkraftverk) tilknyttet én radial og høy last langs en annen radial

For hvert case er det simulert for ulike scenarier som viser bruken av forskjellige spenningsregulatorer og reguleringsstrategier. I tillegg er det utført test av kombinasjon av forskjellige spenningsregulatorer i Smartgridlaben. Resultatene viser at samordnet spenningregulering kan være et alternativ til nettforsterkning, men at samordning av ulike parametere er viktig.

Mer innhold om temaet

Brukermøte Spenningskvalitet, oktober 2020 (kommer i kurskalender for 4. kvartal 2020)

Håndbok Spenningskvalitet- Versjon 4 (ny digital versjon)