Nett: Transformatorforvaltning

Prosjektet skal tilrettelegge for optimal utnyttelse av levetiden til krafttransformatorer ved å utvikle og ta i bruk modeller for tilstands- og restlevetidsanalyser for transformatorens kritiske delkomponenter.

Eier: Energi Norge

Type prosjekt og program: Innovasjonsprosjekt med Skattefunn og fiansielle bidrag fra partnere.

Utførende: SINTEF Energi

Deltakere: Agder Energi Nett, BKK Produksjon, BKK Nett, Elvia, Haugaland Kraft Nett, Lyse Elnett, Mørenett, Nordlandsnett, Skagerak Nett, Statnett, NVE

Varighet: 2018-2021

Budsjett: 6 millioner kroner

Status: Pågående

Mål

Hovedmålet er å legge til rette for effektiv transformatorforvaltning ved å utvikle bedre estimater for tilstand og restlevetid for transformatorens kritiske komponenter.

Hovedmålet skal oppnås gjennom følgende delmål:

  • Identifisere sammenhenger mellom tilstand og feil for transformatorer
  • Etablere algoritmer for levetidsestimering av transformatorviklinger
  • Utvikle verktøy for tilstandsestimering og risikostyring
Bakgrunn

Krafttransformatorer er et viktig bindeledd i kraftsystemet og derfor er god drift og vedlikehold av transformatorer kritisk for forsyningssikkerheten i Norge. Men den norske transformatorparken eldes og har nå en gjennomsnittsalder på 32 år, hvorav 15 % er over 50 år . Forventet levetid for transformatorer ved nominell drift er i utgangspunktet 30 år . Den gjennomsnittlige transformatoren i Norge har altså oppnådd forventet levetid, men mange er i drift lenger som følge av drift under nominelle forhold. Det er fortsatt et stort potensiale for å utnytte transformatorparkens levetid og dermed utsette reinvesteringer. I et prosjekt som ble avsluttet i 2017 ble det utviklet et beregningsverktøy for dette formålet, men fravær av statistikk gjør at beregningsverktøyet ikke gir pålitelige nok verdier for sannsynlig restlevetid og risiko. Med bedre statistikk er det mulig å forbedre tidligere utviklede algoritmer.

Nyvinning

Leveransen fra prosjektet vil være oppdatert beslutningsstøtte verktøy med usecase modell og brukerveildening.

Resultat

Det arbeides med å verifisere en hypotese om at metanol i oljeprøver vil være en god tistandsmarkør for viklingspapirets tilstand. Slike oljeanalyser har ikke vært utført i Norge tidligere. Oljeprøver tas fra krafttransformatorer som er besluttet skrotet hos flere av partnerne. Ved skroting vil det tas prøver av viklingspapiret nær hotspot (toppen av viklingen). Gjennom statistiske metoder skal det verifiseres om det god korrelasjon mellom innhold av metanol i oljen og papirets mekaniske styrke, den såkalte DP-verdien. Det er innledet et internasjonalt samarbeid for å øke det statistiske grunnlaget i dette arbeidet..