Kristofer Ryde / Lyse
Kristofer Ryde / Lyse

Innovasjon og forskning

Innhold

Vi mener

Energi Norge mener vi gjennom et felles løft for elektrifisering kan bidra til ny industri, verdiskaping og innovasjon, slik at Norge kan bli et av de mest innovative landene i Europa.

Forskningspolitikk

Energi21 er opprettet av Olje- og Energidepartementet for å gi råd om tematisk og finansiell satsing på forskning og innovasjon innen fornybar energi og klimavennlige energiteknologier.

Energi Norge mener følgende tiltak må iverksettes for å realisere strategien:

 • Det er riktig at digitaliserte og integrerte energisystemer løftes opp som det viktigste området i Energi 21 strategien. De bør også gjenspeiles i fordeling av midler til forskning, innovasjon og demo.
 • For å bli verdensledende innen vannkraftkompetanse mener Energi Norge at bevilgninger til EnergiX, FME og Pilot E må økes iht. anbefalingene i Energi21
 • Norge har undertegnet en intensjon om å doble sine investeringer i energiforskning i løpet av en femårsperiode, gjennom samarbeidet Mission Innovation. Vi foreslår at Energi21 lager en oversikt over en femårig opptrappingsplan for dette iht. intensjonene i avtalen.
 • Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) gir et stort løft til forskning og innovasjon og bør styrkes ytterligere.
 • Hensikten med Forny2020 er å øke verdiskapingen i næringslivet. Forny2020 bør tilby egne program rettet mot kommersialisering av FME resultater. Økningen til Forny2020 bør kommer her.
 • Energi Norge foreslår å sette av konkrete midler på 200 mill. i året til test- og demonstrasjonsaktiviteter for fornybar energi og teknologi gjennom program i Enova og Siva.

Kompetanse for fremtiden

Energi Norge mener kvaliteten og finansieringen for tekniske fag i høyere utdanning bør styrkes.

Både de strategiske anbefalingene i Digital21 og Energi21 framhever tiltak for økt kvalitet og økt finansiering for de tekniske fagene i høyere utdanning:

 • Økt antall studieplasser i STEM-fagene (Digital21's anbefaling)
 • Heve finansieringskategori for ingeniør- og teknologistudier (Digital21's anbefaling)
 • Etablere skalerbare etterutdanningstilbud i IKT for yrkesaktive (Digital21's anbefaling)
 • Tettere kobling mellom næringsliv og akademia, gjennom eksempelvis kontinuerlig samarbeid om utdanningsopplegg og læringsmål tilpasset næringens behov. (Energi21's anbefaling)
 • Mer praksis integrert i utdanningen der praksisbedriften for noe mer kompensasjon. (Energi21's anbefaling)
 • Styrke satsingen på nærings PhD. og industrimasterutdanning. (Energi21's anbefaling)
 • Videreutvikle eksisterende laboratoriefasiliteter til nye kompetansekrav. (Energi21's anbefaling)
 • Integrere IKT-kompetanse i energifaglige utdanninger, og sikre kandidater med relevant IKT kompetanse til energibransjen. (Energi21's anbefaling)

Innspill og høringssvar fra Energi Norge

 1. Høringssvar: Digital 21

  Les Energi Norges høringssvar med innspill til Digital 21 (juni 2019).

 2. Høringssvar: Energi 21

  Les Energi Norges høringssvar til Energi 21 strategi 2018 (april 2018).

 3. Høringssvar: Horisont Europa

  Les Energi Norges høringssvar til Horizon Europe Co-design 2021-2024 (september 2019).

 4. Innspill: Hydrogenstrategi

  Les Energi Norges innspill til Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet om helhetlig hydrogenstrategi (februar 2019).

 5. Innspill: Pilot E

  Les Energi Norges innspill til Pilot E om fremtidens digitale energiproduksjon og verdikjeder for hydrogen (april 2019).

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: