Veileder, HMS

Publisert

Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall

Denne veilederen er utarbeidet påoppdrag fra Miljødirektoratet, som en del av arbeidet med å sikre at alt farlig avfall og radioaktivtavfall leveres og deklareres i tråd med bestemmelsene i forurensningsloven og avfallsforskriften. (2015)

Veilederen skal bidra til at mer farlig avfall blir leveret og deklarert og er i hovedsak rettet mot små og mellomstore bedrifter.

Veilederen heter "Farlig avfall. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall". Den er oppdatert av Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning (Norsas AS) på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT).

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: