Viktig å forstå ansvaret som byggherre

Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett, HMS

Publisert

Anleggsarbeidere på en byggeplass titter opp på kranene

I løpet av 2019 vil byggherreforskriften endres. Bli med på temadag om tolkning av forskriften 12. mars. Foto: Shutterstock

Samlet sett er energiselskapene blant de større byggherrene i Norge. Derfor er det viktig at selskapene setter seg grundig inn i de varslede endringene i byggherreforskriften.

I løpet av 2019 vil byggherreforskriften endres, med mål om å klargjøre enkelte bestemmelser i forskriften som har vært uklare. Forskriften omhandler sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplasser, og beskriver pliktene som byggherren har gjennom arbeidsprosessen.

Seniorrådgiver Per Stranger-Thorsen i SHA-kompetanse kommer på Energi Norges temadag Tolkning av byggherreforskriften 12. mars. Vi har stilt ham noen spørsmål om betydningen av forskriften for fornybarnæringen.

Hvordan skal energiselskapene forholde seg til bygge- og anleggsvirksomheten?

Samlet sett er energiselskapene blant de større byggherrene i Norge, noe som innebærer et stort ansvar, krav til kompetanse og ikke mist seriøsitet. Det er viktig at energiselskapene som byggherre tar inn over seg seriøsitetsbegrepet ved å ta kontroll over useriøse entreprenører, svart arbeide, arbeidsmiljøkriminalitet og SHA.

#005

Per Stranger-Thorsen er seniorrådgiver i SHA-kompetanse.

Hvilket ansvar har energiselskapene som byggherre?

At store og seriøse byggherrer som for eksempel Stortingets administrasjon kan snuble i eget regelverk, så vi under avsløringen av overskridelsene av garasjeanlegget høsten 2017. Det å inneha oppgaven som byggherre omfatter alt fra det politiske, det juridiske, det økonomiske og det tekniske ansvaret. Og ikke minst det omfattende ansvaret energiselskapene har i henhold til byggherreforskriftens bestemmelser om SHA. 

Hvilket SHA-ansvar har energiselskapene?

Energiselskapene som byggherre kan aldri fraskrive seg ansvaret for SHA for de som bygger, vedlikeholder eller rehabiliterer energiselskapenes bygninger eller kraftstasjoner. Det har lenge eksistert en oppfatning om at hvis byggherre inngår en totalentreprise på et oppdrag, så fritas byggherre for ansvaret, og ansvaret for SHA legges over på hovedentreprenøren. Denne oppfatningen er feil. Byggherre kan kun delegere myndighet eller fullmakt - aldri ansvar. Dette innebærer at energiselskapene plikter allerede i plan- og prosjekteringsfasen å engasjere seg i SHA-arbeidet for det prosjektet som skal iverksettes.

Hva bør energiselskapenes ledelse sett søkelys på når det gjelder arbeidsmiljøet?

I arbeide med å revidere byggherremiljøenes etterlevelse av byggherreforskriftens, ble det avdekket at mange ikke hadde system eller rutiner for hvordan de som byggherre skulle etterleve forskriften. Det er derfor viktig at byggherre tilegner seg tilstrekkelig kompetanse. For at energiselskapene som byggherre skal kunne etterleve forskriftens intensjon, må man etablere system for etterlevelse av forskriften, og etablere rutiner for hvordan man vil organisere dette arbeidet.

Hvilke konsekvenser kan det få om man ikke følger forskriften?

Det er straffbart å bryte byggherreforskriften. Det finnes eksempler på at det er tatt ut tiltale mot offentlige byggherrer for brudd på byggherreforskriften ved alvorlige arbeidsulykker eller nestenulykker. Med tanke på å forebygge ulykker og materielle tap er det viktig at energiselskapene som byggherre er seg ansvaret bevisst. Den sikreste måten å forvisse seg om at man som leder og byggherre etterlever pålagt lov og forskriftsverk, er å systematisk gjennomføre kvalitetsrevisjoner for å vite hvor man befinner seg. Med denne kunnskapen kan man så velge hvilken vei man skal gå, for å utvikle organisasjonens kompetanse og kvalitet.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: