Energi Norge

Innhold

Vannkraft behøver også skattelette

Bilde av Ingvar Solberg

Ingvar Solberg, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge. Foto: Camilla M. Granheim

Vannkraft må omfattes av samme skattelettelser som øvrig norsk næringsvirksomhet for å unngå å tape i konkurransen med andre fremtidsrettede næringer, mener Energi Norge.

Energi Norge har levert høringsuttalelse til Scheel-utvalgets rapport Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, og legger vekt på at også vannkraftproduksjon må omfattes av utvalgets forslag om å redusere selskapsskattesatsen for all annen næringsvirksomhet fra 27 til 20 prosent. I tråd med mandatet har ikke utvalget vurdert særskatteregimene og legger til grunn at skatteprovenyet (statens inntekter) opprettholdes innenfor vannkraft.

Ettersom kraftsystemene i Europa blir stadig mer integrerte, får rammevilkårene stor betydning for lokalisering av ny produksjon. I dette bildet er også vannkraft en konkurranseutsatt næring,  påpeker næringspolitisk rådgiver Ingvar Solberg i Energi Norge.

– Vannkraft beskattes i dag svært strengt og har vært gjenstand for flere skatteskjerpelser de senere årene. For å unngå ytterligere konkurransevridning i vannkraftens disfavør, er det viktig at også vannkraft omfattes av lettelser i selskapsskattesatsen uten at denne fordelen skal elimineres gjennom økt grunnrenteskatt, sier han.

Scheel-utvalget har ikke foretatt noen egen vurdering av koblingen mellom selskapsskatt og særskatt, men legger til grunn at "redusert selskapsskatt motvirkes av økt særskatt for petroleumsselskap, samt at grunnrenteskatten på vannkraft økes."

Trenger forutsigbarhet

Energi Norge har i sin uttalelse også pekt på svakheter i utformingen av grunnrenteskattesystemet. Det gjelder fastsetting av friinntektsrenten, som skal skjerme noe av inntekten fra grunnrentebeskatning.

– Mange medlemsbedrifter gir uttrykk for at grunnrenteskatten slik den i dag er utformet, framstår som en barriere for nyinvesteringer, opprusting og utvidelser (O/U) i eksisterende anlegg. Vi mener friinntektsrenten må tilpasses en næring med et svært langsiktig investeringsperspektiv, sier Solberg.

Friinntektsrenten fastsettes på grunnlag av kortsiktige renter, statskasseveksler med 12 måneders løpetid, og er 1,3 prosent for 2014. Energi Norge har foreslått en normrente basert på en fast realrente på 2,5 prosent, pluss løpende inflasjon og risikotillegg.

– En mer stabil normrente som gir aktørene større forutsigbarhet er viktig for å stimulere til samfunnsmessig viktig investeringer, særlig i O/U-prosjekter framover, avslutter Solberg.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: