Energi Norge

Innhold

Åpner for pensjonskapital i kraftsektoren

Nyhet, Skatt og økonomi

Publisert

Strømmast ved kysten

Nettanlegg er infrastruktur som egner seg godt for pensjonskassers og livselskapers investeringer. Regjeringens lovendringsforslag vil gjøre dette mulig. Foto: Statnett

Regjeringen ønsker å legge til rette for økt bruk av private pensjonsmidler som investeringskapital i norske infrastrukturprosjekter, og vil derfor fjerne bestemmelsen som hindrer forsikringsforetak å eie mer enn 15 prosent i andre virksomheter. Dette er i tråd med Energi Norges innspill.

  1. Høringssvar: Finansmarkedsmeldingen

    Les Energi Norges høringssvar om Finansmarkedsmeldingen 2016-2017 til Stortingets finanskomité (mai 2017).

  2. Høringssvar: Kapitalkrav for pensjonskasser

    Les Energi Norges høringssvar til Finansdepartementets forslag til nye kapitalkrav for pensjonskasser (januar 2017).

Dette er langsiktige investeringer som er særlig velegnet for pensjonskapitalens investeringsprofil.

Oluf Ulseth, Energi Norge

– Dette er en svært viktig sak som Energi Norge har jobbet med over tid, i nært samarbeid med finansnæringen. Hele det norske samfunnet skal elektrifiseres i årene som kommer og da er det tvingende nødvendig å legge til rette for bedre kapitaltilgang, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Han synes det er gledelig at norsk pensjonskapital nå vil gis likeverdige konkurransevilkår med utenlandsk kapital.

Norge har i dag strengere regler for plassering av midler fra pensjonskasser og livselskaper enn andre land – med en begrensning på 15 prosent til investering i såkalt "forsikringsfremmed virksomhet". Dette er en begrensning som flere fagmiljøer mener er i strid med Solvens II-direktivet og dermed Norges EØS-forpliktelser. Slik er også konklusjonen i en utredning advokatfirmaet Thommessen har gjennomført for Energi Norge og Finans Norge.

Finansdepartementet viser nå til at nye soliditetskrav for forsikringsforetak reduserer behovet for å beholde bestemmelsen. De har derfor bedt Finanstilsynet utarbeide utkast til lovendringer og et høringsnotat innen 1. juni 2017 hvor bestemmelsen foreslås avviklet.

Milliardinvesteringer

Fornybarnæringen står foran store investeringer de nærmeste årene – særlig innenfor nettanlegg. Det skal investeres 90 milliarder kroner i distribusjons- og regionalnettet frem mot 2025.

I tillegg er det stort behov for rehabilitering og videreutvikling av gamle vannkraftverk over hele landet.

– Det må investeres over 100 milliarder kroner i vannkraft frem mot 2050, bare for å opprettholde dagens produksjon. Da vil det være viktig å ha tilgang på kapital fra flere kilder, sier Ulseth.

Energi Norge overleverte sitt innspill til Finansmarkedsmeldingen i forbindelse med en høring i Stortingets finanskomité 15. mai 2017.