Energi Norge

Innhold

Høringssvar: Skattelegging av vannkraftverk

Les Energi Norges svar til Finansdepartementets høring om Sanderud-utvalgets rapport NOU 2019:16 Skattelegging av vannkraftverk (desember 2019).

Energi Norges hovedbudskap i høringssvaret:
  • Dagens grunnrenteskatt virker ikke nøytralt. Utvalget drøfter forutsetningene for at dagens grunnrenteskatt ikke skal påvirke investeringer og slår fast at disse ikke er til stede. Energi Norge finner det oppsiktsvekkende at utvalget likevel foreslår å videreføre dagens teoretiske modell.
  • Grunnrenteskatten må reformeres slik at den ikke lenger blir til hinder for samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i økt produksjon fra eksisterende vannkraft. Dette kan oppnås ved å heve friinntektsrenten slik at bare avkastning ut over normalavkastningen i det enkelte kraftverk blir beskattet med grunnrenteskatt.
  • Nedre grense på 10 000 kVA for grunnrenteskatt må videreføres. Forslaget om å redusere grenseverdien 1 500 kVA kan få dramatiske konsekvenser for mange småkraftinvestorer og vil generelt svekke investorenes tillit til stabiliteten i norske rammebetingelser. Energi Norges forslag om å reformere grunnrenteskatten reduserer kraftig de tilpasningsutfordringene forslaget om senket grenseverdi er ment å løse. Det styrker argumentene for å videreføre dagens grenseverdi.
  • Konsesjonskraft og konsesjonsavgifter kan ikke avvikles uten et troverdig alternativ. Utvalget foreslår å avvikle disse ordningene til tross for at de ikke engang har vurdert om ordningene påvirker beslutninger om produksjonsøkning i eksisterende vannkraftverk. Energi Norge slår fast at ordningene kun unntaksvis påvirker slike beslutninger og anbefaler at ordningene videreføres.
  • Dagens regler for eiendomsskatt på vannkraft bør videreføres. Dagens lønnsomhetsbaserte verdsettelsesmetode fungerer rimelig godt, men det er viktig å videreføre prinsippet med maks- og min-verdiene for å forhindre ekstreme utslag som beregningsmetoden i perioder kan gi for enkelte kraftverk. Dette gir også bedre forutsigbarhet for både kommunen og for kraftselskapet. Energi Norge støtter utvalgets vurderinger av kapitaliseringsrenten.
  • Det bør ikke innføres grunnrenteskatt på opprinnelsesgarantier. En slik skatteskjerpelse vil ytterligere redusere konkurransekraften og investeringstakten til en næring som allerede beskattes vesentlig strengere enn andre energiteknologier. Det er også en rekke praktiske problemer knyttet til å innføre grunnrenteskatt på opprinnelsesgarantier.