Dette betyr statsbudsjettet for klima og elektrifisering

Nyhet, Skatt og økonomi

Publisert

Finansminister Jan Tore Sanner (H) legger frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Foto: Peter Mydske/Stortinget

Statsbudsjettet 2021 ble lagt frem onsdag 7. oktober. Foto: Stortinget

Hvert statsbudsjett Norge vedtar må være mer ambisiøst for klimaet enn det forrige. Samtidig må det i økende grad bidra til grønn verdiskaping og fremtidsrettede arbeidsplasser. Her er de viktigste klimatiltakene i statsbudsjettet for 2021.

– Vi vet at omstilling av energisystemet, først og fremst gjennom elektrifisering, er det viktigste vi kan gjøre for å nå klimamålene våre. Vi oppfordrer til et budsjett som hever ambisjonsnivået for omstilling av det norske energisystemet og som skaper grobunn for grønn norsk verdiskaping, sier Toini Løvseth, direktør for kraftmarked og elektrifisering i Energi Norge. 

Hun viser blant annet til rapporten Grønne elektriske verdikjeder fra august, der elektrifisering identifiseres som et tiltak med betydelig omsetningspotensiale for Norge.

Energi Norge mener at de viktigste klimatiltakene for budsjettåret 2021 i prioritert rekkefølge er følgende: 

 • Regjeringen foreslår å øke den generelle satsen for CO2-avgift med 5 %Opptrapping av CO2-avgiften burde reflektere målet om å øke utslippskuttene fra 40 % til minst 50 % innen 2030 – da bør avgiften økes med 10-15 % i året.  
 • Regjeringen foreslår å fjerne fritak fra CO2-avgiftenDette er positivt, men å innføre CO2-avgift på ikke-kvotepliktig avfallsforbrenning har ingen dokumentert klimaeffekt. 
 • Regjeringen foreslår ingen endring i elavgiften utover prisjustering. Det er sentralt i omstillingen av det norske energisystem at det blir billigere å gå over til å bruke fornybar energi. Økte priser for CO2-kvoter for industri og kraftprodusenter påvirker norske strømpriser og det er viktig at de totale kostnadene knyttet til avgifter for norske strømkunder ikke blir for høye når vi skal elektrifisere samfunnet.  
 • Videreføring av elbilfordelerDet er positivt at de fleste fordelene videreføres. Målet for fremtidig utvikling må være fortsatt rask innfasing av elbiler. Økende avgifter på fossilt er et viktig ledd i dette. 
 • Nye omstillings- og innovasjonstiltak for tungtransport, maritim transport og luftart. Det er positivt at det blir innført et avgiftsfritak for utslippsfri luftfartDet er også positivt at flere nullutslippsferger vil komme i drift i 2021– økte rammer til fylkeskommuner samt 25 mill. til videreføring av Grønt skipsfartsprogram kan bidra til at trykket på elektrifisering i maritim sektor opprettholdes. Vi hadde ønsket oss noe mer konkret knyttet til omstilling av tyngre, langtgående kjøretøy, men det er positivt at Enova får økte overføringer. 
 • Tiltak for omstilling i industrien  her har Energi Norge sendt felles innspill med Forum for miljøteknologi 
  • Bevilgning til miljøteknologiordningen er foreslått satt til 583 600 millioner kroner for 2021. Dette er en økning i forhold til fjorårets budsjett (565,5 millioner), men en nedgang i forhold til «koronabevilgningen» på 750 millioner kroner. Forum for miljøteknologi ønsket en økning til 1 mrd. 
  • Regjeringen har foreslått en økning på 700 millioner kroner til Nysnø inkludert 245 millioner kroner til risikokapital. Fra før hadde Nysnø fått bevilget 1725 millioner kroner, inkludert forslaget er neste års budsjett på 2425 millioner kroner. Forum for miljøteknologi mener det må vedtas en tilførsel på minst 5 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2021. 
  • Det er positivt at regjeringen foreslår å øke bevilgning til Enova  fra 3 184 millioner kroner til 3 316Det er viktig at Enova får mulighet til å støtte tiltak i kvotepliktig sektor basert på tilgjengelig teknologi. 
 • Omstillingen av det norske energisystemet bør utnyttes til å skape konkurransemessige fortrinn og nye næringer. At Regjeringen bevilger 75 millioner til å følge opp sin egen eksporthandlingsplan, øker bevilgningen til forskningsrådet og gir 50 mill. mer til forsking og innovasjon for grønn omstilling er positivt. Samtidig er det viktig å understreke at arbeidet med å bygge nye grønne eksportnæringer er i startgropen og innsatsen må høynes i årene fremover med bl.a. økte satsninger på klyngeprogram, økte midler til FoU og økt fokus på å ta løsninger med ut av Norge. 
 • Regjeringen bevilger 100 mill. til å følge opp regjeringens hydrogenstrategi. Dette er positivt. Satsing på hydrogen er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig avkarbonisering av transportsektoren til lands og til sjøs. 
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: