NHO ber regjeringen tilrettelegge for grønn vekst

utbygging av vindkraft

NHO fremhever viktigheten av å få på plass ny konsesjonsprosess for vindkraftutbygging og rask ferdigbehandling av pågående vindkraftsøknader i sine innspill til regjeringen. Foto: Ole Martin Wold / Statkraft

I et skriftlig innspill til fase 3 av regjeringens tiltakspakker, anbefaler NHO elektrifisering og utbygging av mer fornybar energi.

Fredag forventes regjeringen å legge frem den tredje fasen av tiltakspakker for å avhjelpe konsekvensene av koronavirusutbruddet. I den kommende tiltakspakken blir fokuset rettet mot å bidra til økt sysselsetting og styrke aktiviteten i økonomien. 

«Behovet for en langsiktig omstilling av norsk økonomi, og finansiering av det grønne skiftet vil uansett ligge der når vi er over kneika. Veien ut av krisen må derfor fremme de bærekraftige løsningene som skal ta Norge videre. Tiltakene må utformes slik at de sikrer grunnlaget for morgendagens arbeidsplasser og velferd», skriver NHO i sitt innspill til regjeringen. 

Energi Norge har tidligere fremhevet behovet for satsing på grønn konkurransekraft som en vekststrategi ut av den økonomiske krisen. 

Kraftig svikt i inntektene 

Tirsdag 26. mai lanserte Energi Norge Fornybarometeret, en rapport om status for elektrifisering og fornybar energi i Norge. Tallene viser at fornybarnæringen er Norges nest mest produktive næring – kun olje- og gassektoren leverer større omsetning per ansatt. I fjor hadde offentlig sektor rundt 67 milliarder i direkte inntekter fra fornybarselskapene, gjennom skatt og utbytte.  

Virkningene av koronavirusutbruddet er imidlertid alvorlige for fornybarnæringen. Ifølge beregninger fra Vista Analyse, må staten og kommunene regne med et inntektsfall på 24 milliarder i år, og over 14 milliarder neste år. Videre viser en NHO-undersøkelse at 25 prosent av kraftselskapene opplever nedgang i elektrifiseringsprosjekter som følge av den pågående krisen. 

- Neste runde med tiltakspakker bør handle om omstilling til et mer klima- og miljøvennlig samfunn, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Produksjon av fornybar energi 

I NHOs innspill til regjeringen løftes betydningen av å forsere energi- og klimaomstillingen som ett av ti prioriterte tiltak i arbeidet med tredje tiltakspakke. NHO fremhever viktigheten av å få på plass ny konsesjonsprosess for vindkraftutbygging og rask ferdigbehandling av pågående vindkraftsøknader. 

Energi Norge har tidligere løftet dette i sine innspill til tiltakspakkene. Fortsatt utbygging av vindkraft på land vil bidra til økt etterspørsel etter entreprenører som har blitt rammet av lav etterspørsel.  

NHO peker også på behovet for å reformere grunnrenteskatten på vannkraft. I innspillet tas det til orde for å «skjerme normal avkastning fra grunnrenteskatt i vannkraften slik at potensialet for økt produksjon av fornybar, regulerbar kraft kan utnyttes».  

Energi Norge har lenge jobbet for et mer nøytralt skatteregime for kraftnæringen. I dag beskattes vannkraft hardere enn olje og gass og all annen næringsvirksomhet. 

Øke støtte til elektrifisering 

NHO foreslår videre å øke tilskuddene til Enova. Enova vil kunne utløse mange nye prosjekter innen klimavennlige løsninger med økte rammer og utvidet mandat, påpeker NHO i sitt innspill.  

Omfattende elektrifisering er en nøkkelbrikke i arbeidet med å nå klimamålene. Videre vil en forsert utbygging av ladeinfrastruktur bidra til å skape økonomisk aktivitet og øke sysselsettingen. Energi Norge har i den forbindelse foreslått en styrking av ordninger gjennom Enova, økt støtte til anskaffelse av nullutslippskjøretøy, til ladeinfrastruktur for veitransport og for ferger samt utbygging av lading og landstrøm i havnene.