Energi Norge

Innhold

Endringer i de konsesjonsbaserte ordninger

Bilde av vannmagasin og snøkledde lave fjell

Blåsjø. Foto: Statkraft

I energimeldingen, Kraft til endring, som ble lagt fram i april, foreslår Olje- og energidepartementet at en ekspertgruppe skal gi anbefalinger om omlegging av ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift for vannkraft.

Vannkraftprodusenter må avstå inntil ti prosent av kraftproduksjonen til vertskommunen og eventuelt vertsfylket, i tillegg til å betale konsesjonsavgift som hovedsakelig går til vertskommunen og delvis til staten.

Departementet peker i stortingsmelding, Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring, på at avståelse av konsesjonskraft og –avgift svekker investeringsinsentivene og lønnsomheten i kraftverkene direkte og at dagens system med ulik beregning av konsesjonskraftpris for konsesjoner før og etter 1959 gir ulike insentiver til utbygger og utbyggingskommune, særlig ved opprustning og utvidelse av eldre kraftverk. Det er et stort behov for opprusting av kraftverk, mange prosjekter kan kombineres med utvidelser.

Støtter forslaget

Energi Norge støtter forslaget om å etablere en ekspertgruppe som skal vurdere og gi anbefalinger om omlegging av ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift for vannkraft. Formålet må være å redusere barrierer for gode O/U prosjekter og oppnå en effektiv og samfunnsmessig rasjonell utnyttelse av vannkraftressursene. Energi Norge mener at endringer som kan stimulere til investeringer i nye prosjekter og O/U må vurderes i sammenheng med næringens samlede skatter og konsesjonsbaserte ordninger.

OED fastsetter årlig konsesjonskraftprisen for konsesjoner gitt etter april 1959, basert på en selvkostberegning for et stort antall kraftverk. For eldre konsesjoner fastsettes prisen individuelt, basert på selvkost for det enkelte kraftverk.
For 2016 er den OED-fastsatte konsesjonskraftprisen 11,42 øre/kWh, opp fra 10,60 øre/kWh for 2015.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: