Innhold

Skattemessig behandling av daminvesteringer

Skatt og økonomi

Publisert

Bilde av Viddalsdammen

Viddalsdammen Foto: Aerosport / E-CO

Energi Norge mottok i oktober 2014 svar fra Sentralskattekontoret (SfS) på vår henvendelse om skattemessig behandling av investeringer i eksisterende dammer som følge av ny forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften).

Energi Norge rettet sommeren 2013 en henvendelse til SfS med bakgrunn i en utredning fra Advokatfirmaet Thommessen.

Thommessen konkluderte med at det i de fleste tilfeller var anledning til skattemessig å utgiftsføre slike kostnader det år de påløper. SfS deler dessverre ikke Thommessens vurderinger på dette punkt. Energi Norge er kjent med at enkelte selskaper som har lagt direkte utgiftsføring til grunn de siste par årene, har fått melding fra SfS om at ligningen vil bli fraveket/endret.

Til orientering vedlegges notatet fra Thommessen og svaret fra Sentralskattekontoret.

Les notat fra Thommessen Les svaret fra Sentralskattekontoret

---------------------------------------------------------------------

For mange kraftprodusenter vil oppgradering av dammer i samsvar med damforskriften medføre store kostnader. Sentralskattekontoret for storbedrifter (SfS) har uttrykt ønske om en beskrivelse av ulike tiltak som er aktuelle i den sammenheng. Energi Norge har i samarbeid med noen kraftprodusenter laget et kort notat for dette formålet. 

Det har store økonomiske konsekvenser hvordan slike kostnader behandles skattemessig. Energi Norge har fått Advokatfirmaet Thommessen til å foreta en juridisk vurdering i forhold til om kostnadene kan utgiftsføres det år de påløper, eller om kostnadene er aktiveringspliktige og må avskrives over 67 år.

Thommessen har drøftet ulike sider ved problemstillingen inngående og konkluderer med at kostnadene i de fleste tilfeller vil være direkte fradragsberettiget for dameier.

Vedlagte notat "Skattemessig behandling av daminvesteringer: Beskrivelse av aktuelle tiltak ved damvedlikehold" gir en beskrivelse av aktuelle tiltak fordelt på 10 tiltaksgrupper. Formålet er å bidra til en enhetlig kommunikasjon mellom skattyter og ligningsmyndighet hva angår faktisk beskrivelse av de arbeider som er utført.

Det er ikke meningen at kostnadene skal spesifiseres ned på dette detaljnivået og notatet er utarbeidet uten å vurdere skattemessig behandling / konsekvenser av ulike tiltak.

  1. Skattemessig behandling av daminvesteringer

    Thommessen notat om skattemessig behandling av investeringer i eksisterende dammer som følge av ny forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften). (april 2013).

  2. Skattemessig behandling av daminvesteringer, vedlikehold eller påkostning

    Svar på notat fra Thommessen om den skattemessige behandlingen av daminvesteringer (oktober 2014).

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: