Innhold

Gjennomfakturering fra 1. september

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Bilde av en glad mann som betaler regninger

I løpet av høsten vil flere strømleverandører tilby felles strøm- og nettfaktura. Noe som gjør det enklere for kundene. Foto: Shutterstock

NVE vedtok i mai en endring i avregningsforskriften som setter vilkår for gjennomfakturering av nettleie via kraftleverandør til forbrukerkunder.

Energi Norge har i sommer hatt en arbeidsgruppe bestående av medarbeidere fra nettselskaper og kraftleverandører, for å utvikle en anbefalt standardavtale mellom nettselskap og kraftleverandører for gjennomfakturering av nettleie til forbrukerkunder. Avtalen formaliserer forholdet mellom partene kraftleverandør og nettselskap ved gjennomfakturering til forbrukerkunder.

 Resultatet er en balansert avtale som vil bidra til en trygg behandling av informasjon og økonomiske verdier innenfor de rammene som er fastsatt av myndighetene, forteller næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

Gjennomfakturering er krevende

En felles avtalenorm vil lette selskapenes arbeid med etablering av gjennomfakturering. Vi har i prosessen sett at det er flere detaljer som er viktig for en effektiv gjennomføring av gjennomfakturering som vi ikke har funnet egnet å ta inn i en anbefalt norm. Derfor anbefaler både arbeidsgruppen og Energi Norge at det utformes et vedlegg til avtalen som kan inneholde de særlige forhold som partene avtaler. Vi vil komme opp med en moment liste til et slikt vedlegg så snart vår faglige arbeidsgruppe er klar med dette.

NVE åpner i sin forskrift for at nettselskapene kan velge om de ønsker å frafalle retten til å be om garantier for fordringen på nettleie. Forskriften legger til grunn at alle leverandører behandles likt i nettområdet.

Nettselskapet krever en garanti

Vi har valgt å utforme avtalen ut fra at nettselskapet krever en garanti. Det er alternativet som krever mest i en avtaletekst. Dersom nettselskap ikke skulle ønske en slik garanti anbefaler vi at det utformes et enkelt særvilkår til dette punktet om at "nettselskapet krever ikke garanti". Bestemmelser om senere endringer av forutsetningene som f eks at et krav om garanti reises av nettselskapet er regulert balansert i avtaleteksten.

Vi legger i avtalen opp til at partene anbefales å avtale at alle inn og utbetalinger for nettjenester via kraftleverandøren ( korreksjoner, USLA osv ). Dette fordi helt sentral betalingsinformasjon som endringer i kundens bankkontonummer etc. ikke automatisk vil tilflyte nettselskapet ved gjennomfakturering. Avtalen behandler derfor dette i eget punkt. Spesielle forhold som anleggsbidrag og tilknytning håndteres direkte mellom nettselskap og kunder og omfattes ikke av avtalen.

Utover avtalen arbeides det som nevnt med forslag til et teknisk vedlegg som inneholder momenter for en effektiv saksbehandling mellom nettselskap og kraftleverandør ved gjennomføring av gjennomfakturering. Det er viktig å legge til grunn at nettselskapets formelle ansvar nedfelt i lover og forskrift ikke endres utover at kraftleverandøren gjennom forskriften om gjennomfakturering overtar det økonomiske ansvaret for betaling av nettleie.

Om bankgarantien

Bankgarantiens størrelse beregnes etter regler fastsatt av NVE, ref NVE dok 48 / 2016 side 60. ( Landsgjennomsnittlig nettleie,  en kundes årlig forbruk på 20000 kWh med 12,5 % forbruk av dette i januar ). Garantiens størrelse skal  justeres minst hvert kvartal. 

 Vi har hatt møter med representanter for store banker og fått bekreftet at de forbereder dette og i løpet av noe tid vil kunne tilby løsninger i henhold til NVEs forskrift. Vi tror derfor at det kan bli en ønsket konkurranse i markedet om garantier, sier Haugen.

På selskapsnivå anbefaler vi å holde tett kontakt med systemleverandører som skal bidra med tilpasninger for en helautomatisk løsning. Den må bestilles av det enkelte selskap. 

Gjennomfakturering til bedriftskunder som har pågått i flere år allerede reguleres ikke av forskriften eller avtalen.