Energi Norge

Innhold

Forslag til ny organisering av energimyndighetene

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Vannkraftmagasin omkranset av fjell. Foto

OEDs høringsforslag innebærer endringer i den fremtidige reguleringsoppbygningen i Norge. Foto: Kristofer Ryde / Lyse

Gjennomføringen av EUs tredje energimarkedspakke vil innebære endringer i organiseringen av norske energimyndigheter, og reiser viktige prinsipielle spørsmål for næringen.

Olje- og energidepartementet (OED) sendte i september ut et høringsforslag om forskrifter til gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke. Sentralt står organiseringen av energimyndighetene. Høringen har frist 20. desember og Energi Norge jobber nå med et høringssvar sammen med medlemmene.

Forslagene til endringer i regelverket innebærer:
  • Ny forskrift om myndigheten til uavhengig reguleringsmyndighet for energi (RME) og NVE
  • Ny forskrift om Energiklagenemd
  • Forskrift til gjennomføring av tre forordninger om blant annet EUs energibyrå ACER

Les OEDs høringsbrev her.

Reguleringsmyndigheten for energi

Høringen foreslår rammene for en uavhengig reguleringsmyndighet for energi (RME). Forslaget er basert på Stortingsbehandlingen av tredje energimarkedspakke våren 2018 og endringene av energiloven.

Sentralt i OEDs forslag er at forskriftskompetansen, med få unntak, skal trekkes tilbake til departementet, mens RME primært skal treffe enkeltvedtak. RME skal organiseres som en separat enhet i NVE. Reguleringsmyndigheten RME vil særlig konsentrere seg om rammene for nettvirksomhet, oppfølgingen av Statnett og markedsreguleringen.

– Forslaget innebærer krav om en selvstendig og uavhengig reguleringsmyndighet, noe som vil påvirke vår næring. Dette er et viktig prinsipielt spørsmål om den fremtidige reguleringsoppbygningen i Norge, og det blir viktig å sikre forutsigbarhet og klare rammebetingelser, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Kompetanse og mandat

I høringsbrevet diskuteres det også at RME vil være den institusjonen som fremmer norske interesser i samarbeid med de andre reguleringsmyndighetene i Europa gjennom ACER.

– Det blir viktig for fornybarnæringen at den norske reguleringsmyndigheten i all hovedsak innehar tilsvarende kompetanse og mandater som de myndighetene i andre land, hvis ikke frykter vi at Norge ikke vil klare å ivareta næringens interesser i Europa, sier Ulseth.

Forslagene som er ute på høring gjelder også rammene for en ny energiklagenemnd, samt en ny bestemmelse om produksjonsbegrensningsavtaler mellom produsenter og nettselskaper.

Høringen reiser viktige spørsmål som Energi Norge nå ser nærmere på, og jobber videre med å vurdere sammen med våre medlemmer.

Høringsdokumentene finner du her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: