ACER-debatt på Island preges av myter

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Nordiske flagg. Foto

Tredje energimarkedspakke er innlemmet i EØS-avtalen, men trer ikke i kraft før den er behandlet i Alltinget. Foto: Magnus Fröderberg/Norden.org

Debatten på Island om ACER og tredje energimarkedspakke preges av feilaktige påstander. Disse tilbakevises nå av norsk jusprofessor.

Tredje energimarkedspakke er innlemmet i EØS-avtalen, men er ikke trådt i kraft ettersom Island ennå ikke har behandlet pakken i Alltinget. På Island pågår nå en debatt om ACER som minner om den vi hadde her i Norge våren 2018. Debatten preges av feilinformasjon og myter, blant annet om eierskapet til nasjonale naturressurser og kabelutbygging. Energi Norge har derfor bedt professor Henrik Bjørnebye ved det juridiske fakultet i Oslo om en juridisk vurdering av de mest sentrale spørsmålene.

– Sammen med den islandske fornybarnæringen er det viktig at vi bidrar til en faktabasert diskusjon om ACER og tredje energimarkedspakke. Vi håper denne juridiske vurderingen kan være til hjelp både i den norske debatten om europeisk energipolitikk og i debatten som nå pågår på Island, sier næringspolitisk og juridisk rådgiver Birgitte Jourdan-Andersen i Energi Norge.

 Professor Bjørnebye stadfester i sin juridiske vurdering at:

  • EØS-landene har full råderett over sine naturressurser - akkurat som alle medlemsland i EU. Art. 125 i EØS-avtalen sikrer EFTA-landenes mulighet til å ha et system med offentlig eierskap til naturressurser, slik som det norske systemet for eierskap til stor vannkraft (jf. Hjemfallsaken og konsolideringsmodellen).
  • EØS-landene har full råderett over beslutninger om å bygge kabler eller ikke - akkurat som alle EUs medlemsland.
  • EØS-landene bestemmer selv hvilken nasjonal myndighet som skal ha ansvaret for å godkjenne nye kabelprosjekter. I Norge ligger denne kompetansen hos Olje- og energidepartementet. ACER kan ikke påvirke dette.
  • Den tredje energimarkedspakken bygger på prinsipper som allerede er innlemmet og trådt i kraft i henhold til andre energimarkedspakke. Det er altså ikke snakk om å tre inn i EUs indre energimarked, men snarere å videreføre og videreutvikle vår eksisterende tilknytning til dette markedet.
  • Nye rettsakter som "nettkoder" og retningslinjer under tredje energimarkedspakke, samt den nylig vedtatte "Vinterpakken" (Clean Energy for all Europeans), må vurderes separat i egne prosesser mellom EØS-landene og EU. Slik er prosessen for alt nytt EU/EØS-regelverk. 
  • Selv om Island ikke skulle vedta tredje energimarkedspakke, gjelder fremdeles EØS-avtalens hoveddel om fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer, samt regelverket om statsstøtte og felles konkurranseregler.
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: