Energi Norge

Innhold

Anbefaler revisjon av forskrifter til energiloven

Nyhet, Strømmarked

Publisert

EU flagg på rekke og rad

Nettkodene er en del av tredje energimarkedspakke, som ble implementert i norsk rett i 2019. Foto: EC

Med tredje energimarkedspakke følger implementering av nye nettkoder. For å harmonisere disse med eksisterende regelverk i Norge anbefaler jusprofessor revisjon av forskrifter til energiloven.

Nettkodene beskriver et detaljert og nytt regelverk for systemdrift, kraftmarked og tilknytning til anlegg. Kodene er en del av tredje energimarkedspakke som ble implementert i norsk rett 1. november 2019.

Så langt har 8 nettkoder – formelt fire nettkoder og fire retningslinjer – for kraftbransjen blitt vedtatt av EU. Disse skal implementeres uforandret i alle EU- og EØS-land, men innlemmingen i EØS-avtalen er fortsatt under forhandling.

Motstridende regelsett

Før jul gjennomførte Olje- og energidepartementet (OED) høringer om tre av nettkodene, og har deretter foreslått at disse tas inn uforandret som forskrifter i Norge.

At innholdet i nettkodene tas inn uforandret som norske forskrifter støttes av Energi Norge. Men vi er skeptiske til OEDs forslag om at nettkoder skal gjelde side om side med nasjonale forskrifter, ettersom samme spørsmål til dels reguleres på ulik måte i nettkodene og nasjonale forskrifter. Dette gjelder kanskje særlig for grensesnittet mellom TSO og DSO.

– Det vil være svært uheldig å ha to motstridende regelsett, som virker side om side. Dette skaper uklare rammebetingelser og manglende forutberegnelighet for bransjen, sier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård i Energi Norge.

Juridisk anbefaling

På oppdrag fra Energi Norge har professor Henrik Bjørnebye gjennomført en juridisk betenkning og anbefaling på området. Betenkningen konkluderer med at det bør gjøres nødvendige tilpasninger i eksisterende norske forskrifter, for å sikre regelharmoni. Dette skal bidra til at forskriftene samsvarer med, og er fullt ut tilpasset, nettkodene og retningslinjene som skal inkorporeres i norsk rett.

Ifølge Bjørnebye er det mye som taler for at det er nødvendig med en mer grunnleggende revisjon av eksisterende forskrifter til energiloven enn det OED så langt har foreslått.

Betenkningen peker også på at eventuelle uoverensstemmelser og uklarheter vil gjøre det vanskeligere for aktørene å forutberegne sin rettsstilling, og situasjonen kan være konfliktskapende. En uavklart regelsituasjon kan også utgjøre et brudd på EØS-retten, noe som forsterker uforutsigbarheten for aktørene i kraftsystemet.

Energi Norge støtter dette synet og vil fortsatt prioritere oppfølging av nettkodene i Norge gjennom ulike prosesser.

  1. EUs retningslinjer for kraftsektoren i norsk rett

    Les den juridiske betenkningen fra Henrik Bjørnebye om spørsmål ved gjennomføring av EUs retningslinjer for kraftsektoren i norsk rett (februar 2020).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: