Innhold

ACER godkjenner nordisk kapasitetsmarked for reserver

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Krafthandel hos NordPool

De nordiske systemoperatørene ønsker å skape et integrert nordisk marked for balansekraft. Nå har ACER godkjent vilkår og metoder for opprettelse av et nordisk kapasitetsmarked for automatiske reserver. Foto: Caroline Roka

De nordiske TSO-ene har foreslått å innføre et felles nordisk kapasitetsmarked for automatiske sekundærreserver (aFRR). Nå er reglene godkjent på europeisk nivå, og markedet skal etter planen etableres i andre kvartal 2021.

Energi Norge har støttet innføringen av et slikt kapasitetsmarked. Implementeringen har imidlertid blitt forsinket, blant annet som følge av manglende enighet blant de nordiske reguleringsmyndighetene. Dette er bakgrunnen for at TSO-enes forslag ble fremlagt overfor ACER for endelig godkjenning. Forslaget er del av det nye nordiske balanseringskonseptet Nordic Balancing Model (NBM).

Energi Norge er tilfreds med at ACER 17. august 2020 godkjente vilkår og metoder for opprettelse av et nordisk kapasitetsmarked for aFRR. Godkjenningen innebærer at TSO-ene kan gå videre med sitt forslag om et nordisk aFRR-kapasitetsmarked med mål om oppstart i løpet av andre kvartal 2021. 

Skaper muligheter

– Etter vårt syn gir et integrert nordisk marked bedre handelsmuligheter for vannkraften og kan bidra til norsk verdiskaping, dersom markedet er utformet på riktig måte. Dette markedet bør gi flere muligheter for norsk fornybar produksjonskapasitet, sier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård i Energi Norge. 

Energi Norge mener at markedsløsningen som nå skal på plass har forbedringspotensial, blant annet når det gjelder kapasitetsberegningsmetode og –begrensning. Likevel er det et viktig prinsipielt skritt å tillate reservasjon av overføringskapasitet til utveksling av reserver, gitt at dette gir høyere nytte enn bruk av kapasiteten i døgnmarkedet. 

Begrenset kapasitet

Det nordiske kapasitetsmarkedet for automatiske reserver vil være et døgnmarked med et daglig totalvolum på 300 MW. Valgte bud vil bli kompensert basert på marginalpris (pay as cleared). Maksimalt ti prosent av overføringskapasiteten mellom to budområder kan reserveres for utveksling av aFRR-kapasitet.  

– Utvikling og videre detaljering vil fortsette frem mot implementeringen av markedet. Vi oppfordrer norske markedsaktører til å sette seg inn i markedsløsningen og gjøre seg kjent med utviklingen av Nordic Balancing Model, avslutter Sivertsgård.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: