Energi Norge

Innhold

Ønsker fleksible betalingstjenester på kundens premisser

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Skrivebord med regning.

Reguleringsmyndigheten for energi vil forby strømleverandører å tilby betalingstjenester som lar kundene betale et fast månedsbeløp gjennom hele året. Nå ber en samlet næring om at slike betalingstjenester tillates.

Samfunnsbedriftene, Distriktsenergi og Energi Norge har skrevet et felles brev til Olje- og energidepartementet (OED) om det såkalte forbudet mot betalingstjenester. De juridiske vurderingene som ligger til grunn for vedtakene fra RME og OED fremstår som mangelfulle, mener en samlet næring.

I 2019 varslet Reguleringsmyndigheten for energi (RME) at de vil forby strømleverandører å tilby betalingstjenester som lar kundene betale et fast månedsbeløp gjennom hele året, basert på en forventet årlig kostnad. RME la til grunn at slike betalingstjenester var i strid med Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.  

Fjordkraft ble i oktober 2019 varslet om mulig tvangsmulkt dersom de ikke sluttet å selge og levere sin betalingstjeneste. Fjordkraft klaget saken videre til Olje- og energidepartementet (OED). I april 2020 avviste OED klagen. RME har i etterkant sendt brev med varsel om vedtak til en rekke andre aktører med lignende betalingstjenester. 

Samfunnsbedriftene, Distriktsenergi og Energi Norge ber nå OED og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) realitetsbehandle vedtakene til de berørte aktørene. 

– Bransjeorganisasjonene mener prinsipielt at slike betalingstjenester bør tillates. Eventuelle tilpasninger eller justeringer i produktet som sådan må hjemles i annet regelverk enn energiloven. Samtidig er vi av den oppfatning at den juridiske begrunnelsen for å forby slike betalingstjenester etter energiloven er mangelfull. RME og OED har, etter vårt syn, verken hjemmel eller kompetanse til å forby denne typen tilleggstjenester, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene. 

Kunden i fokus     

Kundefokus og behovet for kundedrevet innovasjon er fremhevet i revidert elmarkedsdirektiv i den fjerde energimarkedspakken. Direktivet oppfordrer til mer fleksible og forutberegnelige betalingsløsninger, og trekker opp et tydelig skille mellom fakturering og betaling. Energimarkedspakken er ennå ikke implementert i norsk lov, men den legger viktige føringer for den videre utviklingen av det europeiske strømmarkedet. 

- Vår erfaring er at kundene opplever at strømprisen og dens variasjoner er vanskelig å forstå. Prisdannelsen i strømmarkedet er kompleks, og alle tjenester som er etterspurt og oppklarende for kunden, bør det legges til rette for. Andre bransjer som f.eks. mobil- og bredbåndbransjen, tilbyr faste månedsbeløp uavhengig av forbruks- eller prisvariasjoner. Det er kundene som selv skal avgjøre om de ønsker en slik betalingstjeneste med den forutsigbarheten dette innebærer, og eventuelt hvilken aktør som tilbyr den enkleste og rimeligste betalingstjenesten, sier daglig leder Knut Lockert i Distriksenergi. 

Varsler oppfølging fra næringen  

Bransjeorganisasjonene ønsker å forfølge denne saken. Saken er av økonomisk og prinsipiell verdi for medlemsbedriftene 

– Vi ber primært om at OED og RME på eget initiativ realitetsbehandler vedtakene til de berørte aktørene. Sekundært ber vi om at aktørenes betalingstjenester og organiseringen av disse, vurderes individuelt. Aktørene tilbyr ikke homogene tjenester til kundene. Vi ber også aktørene selv klage sine vedtak inn til Energiklagenemdasier direktør Toini Løvseth i Energi Norge.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: