Energi Norge

Innhold

Avtale, Strømnett

Publisert

Definisjonsliste for fellesføring

Fellesføringavtalen har en rekke begrep som er definert her.

Nettselskap

Selskap som har konsesjon fra NVE til å eie overføringsnett eller ha
ansvar for nettjenester.

Aktør

Juridisk person som leier plass på Nettselskapets lavspenningsmaster til
fremføring av egne ledningsanlegg.

Svakstrømsanlegg

Med svakstrømsanlegg forstås anlegg hvor elektrisiteten utelukkende
brukes til overføring av lyd, bilder, tegn, skrift, figurer, signaler o.l., samt
anlegg som arbeider med så lav spenning eller strøm at anlegget ikke
kan medføre fare for liv og eiendom. I tvilstilfelle om hvorvidt et anlegg er
å betrakte som svakstrømsanlegg skal avgjørelsen treffes av
Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB). Med svakstrømsanlegg
forstås også optiske fiberkabler, som brukes til samme formål.

Lavspenningsanlegg

Med lavspenningsanlegg forstås sterkstrømsanlegg med nominell
spenning opp til og med 1000 V vekselstrøm eller 1500 V likestrøm.

Fellesføring/Fellesføringsanlegg

Med fellesføringsanlegg i denne sammenheng forstås arrangement av
en eller flere master påmontert lavspenningsanlegg tilhørende
Nettselskapet og svakstrømsanlegg tilhørende Aktør(er).

Stolpe

Med stolpe forstås impregnert trestolpe som del av mast, uten materiell
eller utstyr.

Ledningsanlegg

Blank eller belagt line med tilhørende opphengingsutstyr og
komponenter. Kan være både lavspenningsanlegg og
svakstrømsanlegg.

Mast

Med mast forstås konstruksjon av stolpe med utstyr som er nødvendig
for mastens funksjon og beskyttelsesanordninger som er montert for alle
parters behov, eksklusiv ledningsanlegg.

Nettselskapets anlegg

Med nettselskapets anleggsdeler forstås mast og Nettselskapets
ledningsanlegg.

Svakstrømssone

Med svakstrømssone forstås den delen av stolpen i en fellesføringsmast
som er reservert for svakstrømsanlegget. Sonen omfatter området fra
det gule markeringsbåndet montert 1200 mm under stolpetoppen (eller
700 mm under eventuelle blanke ledninger) og 2700 mm nedover, og
skal aldri komme i konflikt med lavpenningssonen (ingen overlapp).

Lavspenningssone

Med lavspenningssone forstås den delen av stolpen i en
fellesføringsmast som er reservert for lavspenningsanlegget. Sonen
omfatter området fra toppen av stolpen og ned til det gule
markeringsbåndet

Opphør

Opphør av fellesføring er når en part ikke lenger benytter masten, og
demonterer egne anlegg.

Frisone

Område som skal være trygt for svakstrømsmontøren å ferdes i.

Belastningsberegner

Jfr. Aktuelt REN blad, LS Distribisjonsnett luft - Excel regneark for
mekanisk dimensjonering - Alternativ 2. (Mars 2008 REN blad 5003,
med flere).