Energi Norge

Innhold

Ledninger i og over vei

Bilde av tre menn med et plankart som står i en grøft med fjernvarmerør

Foto: Lyse

Samferdselsdepartementet vedtok den såkalte Graveforskriften, som omfatter planlegging, bygging og vedlikehold av alle ledningsanlegg over, under og langs eksisterende norske riksveier, høsten 2013.

Som en del av dette ble en veileder for riksveier vedtatt. Forskriften skal gi klare bestemmelser for blant annet hvor dypt det skal graves når veinettet benyttes som trasé for rør, kabler og ledninger. En svakhet i dette arbeidet var en mangel på veileder for kommunale og fylkeskommunale veier.

I 2015 har det vært jobbet videre med veileder for kommunale veier hvor både ledningseiere og veieiere har deltatt – uten at det foreløpig har blitt vedtatt en felles kommunal veileder. Det har også blitt opprettet en interdepartemental arbeidsgruppe som ser på dette, i tillegg til at det også arbeides med temaet innenfor "Samarbeidsforum for ledninger i grunn" i regi av Kommunal- og miljøverndepartementet.

I tillegg har Norsk Standard utarbeidet en standard for samordning av ledninger i grunn. Denne standarden angir grunnleggende krav og minimumsavstander for ledninger i grunnen, samt anbefalt innbyrdes plassering i ulike veg- og gateprofiler.

Avstandskravene gjelder for:

  • Vannforsyning og avløp
  • Fjernvarme og fjernkjøling
  • Gass
  • Avfallssug
  • Strøm og ekom

Standarden angir først krav og målsetninger for hvert enkelt av fagene (ledningstypene). For flere gate- eller vegtyper angir standarden etter den anbefalte samordnede plasseringen av ledninger tilhørende ulike fag. Avstandskravene gjelder i og utenfor veg.

Standarden gjelder for planlegging, prosjektering, nybygging og omlegging. Ved omlegging av eksisterende infrastruktur gjelder de bestemmelsene i standarden som er relevante.

Standarden kan kjøpes av Norsk Standard.