Luftfartshindre og bruk av drone

Bilde av drone og fjell med snø i bakgrunnen

Bygninger, konstruksjoner og andre anlegg som er 15 meter eller mer fra bakken eller vannet kan være til hinder for luftfarten. Se regelverket rundt dette her:

Luftfartstilsynet vedtok i 2014 en ny forskrift om merking av luftfartshindre. Forskriften fastsetter minimumskrav til rapportering og merking av luftfartshinder for å redusere faren for hendelser og ulykker for ethvert luftfartøy, samt mennesker og gods om bord.

Et luftfartshinder er enhver bygning, konstruksjon eller anlegg, midlertidig eller permanent, med en høyde på 15 meter eller mer over bakken eller vannet. Dette kan for eksempel være vindturbin, tårn, skorstein, mast, antenne, bro og luftspenn. Tilhørende skråstag, barduner, forankringsanordninger eller lignende anses som del av luftfartshinderet.

I områder for industri og næringsvirksomhet og i bymessige og tettbygde strøk regnes likevel bygning, konstruksjon eller anlegg som luftfartshinder kun når de har en høyde på 30 meter eller mer. Se nærmere detaljer i selve forskriften:

 

Forskrift om luftfartøy uten fører (droner/RPAS)

Luftfartstilsynet vedtok 30. november 2015 ny forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord (Droner/RPAS). Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. Forskriften regulerer både privatflyging med modellfly og flyging med luftfartøy som ikke har fører om bord.
Innen luftfarten har begrepet RPAS vært det dominerende de siste årene. RPAS står for "Remotely Piloted Aircraft Systems". Luftfartsloven bruker begrepet "luftfartøy som ikke har fører ombord". I forskriften brukes derfor dette begrepet og for øvrig luftfartøy. 

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: