Energi Norge

Innhold

Skogrydding

To menn prøver å få ned et grantre som har blåst ned over strømnettet, Foto

Utemannskaper fra Nett-tjenester på oppdrag fra Hafslund Nett rydder opp etter stormen Tor. Foto: John T.Pedersen / Hafslund

NVE har i løpet av de siste par årene arbeidet spesielt med problematikk knyttet til trefall, og de virkninger dette har for kraftforsyningen i Norge.

En intern arbeidsgruppe i NVE har utarbeidet en rapport om hvordan kraftledninger påvirkes av trefall og uvær, og hvilke virkemidler som er tilgjengelige, eller bør vurderes etablerert for å redusere antall og varighet av strømbrudd som følge av dette. Den foreliggende rapporten fra arbeidsgruppen fanger opp hoveddelene av dette arbeidet. Som en del av dette arbeidet har ulike organisasjoner samt bransjen vært involvert, deriblant Energi Norge.

Noen av de forslagene som arbeidsgruppen har vurdert eller foreslått, er ikke formelt behandlet eller iverksatt av NVE. Som sådan står de kun for gruppens egen regning. NVE har utarbeidet en veileder for gjennomføring av skogrydding under og langs kraftledningstraseer. Veilederen ble utgitt våren 2016.

  1. Veileder: Skogrydding i kraftledningstraséer

    For å redusere antall strømbrudd som følge av trefall på kraftledninger og lengden på disse, er det viktig at skogrydding planlegges og utføres på en god måte. Risikovurdering med påfølgende nødvendige tiltak bør være styrende for skogryddingen.