Energi Norge

Innhold

Smarte nett

Energi Norge ønsker å være en pådriver for videreutvikling av dagens distribusjonsnett, der bransjen tar i bruk ny teknologi i stor skala for å utvikle et smartere og mer kostnadseffektivt distribusjonsnett.

Nettselskapene i Norge er inne i en periode med store endringer som følge av nye krav og forskrifter, økte nettinvesteringer, krav om kostnadseffektivitet og nye krav og behov fra kundene. I tillegg introduserer ny teknologi innenfor avanserte måle- og avregningssystemer (AMS), elektrifisert transport, plusskunder og lokal energiproduksjon nye utfordringer og nye behov for kompetanse i bransjen. Med vår unike vannkraftproduksjon og elektrifisering generelt er det mulig at endringene i energibransjen globalt vil påvirke oss i Norge i mindre grad enn i land som Tyskland og USA. Men endringene vil likevel påvirke norske nettselskap med økende hastighet.

Smartere og mer kostnadseffektivt distribusjonsnett

Energi Norge ønsker å være en pådriver for å videreutvikle dagens distribusjonsnett, der bransjen tar i bruk ny teknologi og nye løsninger i stor skala for å utvikle et smartere og mer kostnadseffektivt distribusjonsnett. Dersom nye løsninger og tiltak blir forankret i gode analyser, felles metodikk og standarder, og rettes inn der de har størst virkning, kan de generere store nytteverdier i form av reduserte kapital- og driftskostnader. Ny teknologi vil danne grunnlag for utvikling av nye energirelaterte produkter og tjenester som vil skape nytteverdier for kunder og samfunnet generelt.

Energi Norge ønsker å:

  • Synliggjøre behov og problemstillinger der ny teknologi både vil være nødvendig og langt mer kostnadseffektiv enn konvensjonell teknologi.
  • Bidra til utvikling av metodikk og kompetanse for å designe og realisere Smart Nett-relaterte prosjekter
  • Utvikle samarbeid og erfaringsutveksling mellom nettselskapene på dette området
  • Skape tempo i arbeidet med å realisere demonstrasjonsprosjekter og starte en utvikling rettet mot storskala utrulling av nye, kostnadseffektive løsninger

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: