Energi Norge

Innhold

Kraftsystemet

Bilde av kraftmaster

Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Kraftsystem er en samlebetegnelse for alle de byggeklossene som til sammen sørger for at kraft produseres og overføres fra de ulike kraftstasjonene og mellomlandsforbindelser og frem til sluttkundene.

Begrepet "kraftsystem" dekker i tillegg de ulike virkemidler som sikrer at dette skjer til en akseptabel pris, forsyningssikkerhet og leveringskvalitet.

Likevekt mellom forbruk og innmating

Det mest karakteristiske ved kraftsystemet er at det til enhver tid må være en likevekt mellom det som tas ut til forbruk og det som mates inn via produksjon eller import av kraft. Dette kalles momentan balanse. Sikres ikke denne balansen vil enten komponenter i systemet kunne bli ødelagt eller nettanlegg falle ut.

Tekniske anlegg og krav

Kraftsystemet består av tekniske anlegg (generatorer, transmisjons- og distribusjonsnett, transformerings– og bryteranlegg, systemer for styring av bryterfunksjonalitet og vern av de ulike anleggskomponentene). Regulatoriske og tekniske krav til aktørene og de ulike anleggene (lov, forskrifter, retningslinjer og veiledere) setter rammene for kraftsystemet og aktørene, for å sikre at nødvendige tiltak blir gjort i rett tid.

Kjøp og salg av elektrisk kraft og energi

Ulike markedsløsninger for kjøp og salg av elektrisk kraft og energi (engrosmarkedet /Elspot – Intradagmarkedet/Elbas, reserve- og balansetjenestemarkedene og markeder og markedsbaserte løsninger for systemtjenester) er etablert for å sikre en effektiv disponering av ressursene og en riktig pris for de som mater inn og tar ut kraft fra systemet.

Integrert samdrift

Kraftsystemet omhandler den integrerte samdriften mellom de ulike delsystemene (teknikk, regulatoriske og lovmessige krav og markedsløsninger) og hvordan disse virker og styres i sammenheng, for til enhver tid å sikre momentan balanse i totalsystemet, sikker forsyning med akseptabel sikkerhet, kvalitet og pris.

Politiske saker om kraftsystemet

  1. Politisk sak, Strømnett

    Mellomlandskabler viktig for fleksibiliteten

    Norge er et attraktivt land å knytte seg til for land som i økende grad ønsker fleksibilitet i kraftmarkedet. Flere mellomlandskabler er fornuftig for å sikre fleksibilitet og forsyningssikkerhet fremover.

  2. Politisk sak, Strømnett

    Betaling for bruk av strømnettet

    Belastningen på distribusjonsnettet endrer seg i tråd med mer egenproduksjon av strøm, bruk av mer effektkrevende utstyr og endret sluttbrukeratferd. Dette bidrar til å skape et behov for omfattende nettutbygging og endring i måten forbrukeren betaler for nettleie.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: