Energi Norge

Innhold

Europeisk regelverk og konsekvenser for norsk regelverk

Bilde av EU flagget

Det utvikles i økende grad regelverk eller forordninger i Europa som vil gjelde Norge, som regulerer forhold innen nettilknytning, marked, drift og beredskap.

Regelverksutviklingen i Europa får økende betydning for det norske kraftsystemet og aktørene i kraftmarkedet. Det utvikles i økende grad regelverk eller forordninger som vil gjelde Norge, som regulerer forhold innen nettilknytning, marked, drift og beredskap. Denne regelverksutviklingen er et viktig ledd i gjennomføringen av EUs tredje energimarkedspakke, som tar sikte på å skape et europeisk integrert kraftmarked og en fornybar energisektor med en høy forsyningssikkerhet til akseptable priser. 

ENTSO-E har fått i oppdrag fra EU-kommisjonen å utarbeide forslag til forordninger, basert på retningslinjer gitt av den europeiske reguleringsagenten ACER. Totalt 10 forordninger skal utvikles, ref. figur 3.

Skal tilpasses norske forhold

Tilknytningskodene for produksjon, industrilast og distribusjonsnett og HVDC anlegg, setter minimumskrav for teknisk design for tilkobling til nettet. Regelverket skal tilrettelegge for forsyningssikkerhet og felles europeiske markedsløsninger med like konkurransevilkår. Regelverket skal i utgangspunktet gjelde ved nye tilknytninger eller vesentlige endringer i eksisterende anlegg.

Statnett er i et oppdrag fra NVE bedt om å vurdere hvordan de tekniske kravene bør spesifiseres for å tilpasses norske forhold. Det skal foreslås hvordan prosessene og ansvar bør defineres i Norge. I dette arbeidet skal Statnett føre en tett dialog med bransjen og det er i denne sammenheng blant annet etablert tre referansegrupper, ett for hver tilknytningskode. Energi Norge er representert i alle gruppene med faglig ressurspersoner fra våre medlemsbedrifter.

Forordninger må på plass

I tillegg til de tekniske kodene er det en rekke andre forordninger som skal på plass, men hvor det ikke er lagt opp til samme prosess som for tilknytningskodene. Dette gjelder de tre markedsforordningene CACM (Capacity Allocation and Congestion Management), FCA (Forward Capacity Allocation) og EB (Energy Balancing), driftsforordningene hvor de tre opprinnelige forordningene nå er slått sammen til én - GL SysOp (Guidelines for System Operation), og forordning for Emergency Restoration. Alle henger sammen på ulike måter, men særlig driftskodene og Emergency Restoration henger tett sammen med tilknytningskodene og berører i stor grad dagens forskrift om systemansvaret og trolig forskrift om beredskap og kraftrasjonering.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: