Energi Norge

Innhold

Veileder, Strømnett

Publisert

Veileder: Tilknytningsplikt. Bruk av betinget tilknytningsplikt for ny  kraftproduksjon

Denne veilederen klargjør mulighetsrommet for nettselskapene innenfor dagens regelverk når det i utgangspunktet ikke er nettkapasitet for ny kraftproduksjon.

De viktigste momentene er

Anleggsbidrag
Nettselskapene kan ikke kreve anleggsbidrag for produsenter som er gitt full nettilknytning.

Det er mulig å kreve anleggsbidrag for planlagt produksjon, også dersom den planlagte produksjonen ikke blir realisert, gitt at de generelle vilkårene for anleggsbidrag er oppfylt.

Søknad om fritak for tilknytningsplikt
Nettselskapene kan, og bør, søke om fritak fra tilknytningsplikten dersom analyser viser at tilknytning av ny produksjon samlet sett ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Midlertidig betinget tilknytning

Midlertidige avtaler om produksjonsbegrensninger kan ikke være et alternativ til å gjennomføre nettinvesteringer.
Avtaler om midlertidig betinget tilknytningen krever at nettselskapet investerer i økt nettkapasitet uten ugrunnet opphold, og kan opplyse om forventet tidspunkt for når det vil kunne gis full tilknytning.
Regelverket åpner ikke for avtaler om midlertidig tilknytningspunkt.