Energi Norge

Innhold

Betaling for bruk av kraftnettet

Bilde av to strømmaster i soloppgang

Foto: Tafjord

Alle nettselskap fastsetter nettleien til brukerne av nettet i sitt konsesjonsområde på bakgrunn av tillatt inntekt, som er fastsatt av NVE. Nettselskapenes utforming av nettleie er regulert med hjemmel i energiloven.

Nettselskapenes utforming av nettleie er regulert med hjemmel i energiloven. I tråd med formålet i energiloven er det et mål at nettleien så langt som mulig utformes slik at de bidrar til en effektiv ressursbruk på kort og lang sikt. Nettleien skal gi nettselskapene inntekter til dekning av kostnader ved drift og vedlikehold, innenfor den regulerte inntektsrammen som er fastsatt av NVE. Gjennom nettleien betaler alle kundene for bruk av nettet og dette gir nettselskapene de inntekter de skal ha.

Endret belastning krever endret nettleie

Endringer i bruken av kraftnettet i tråd med nytt forbruksmønster driver frem et behov for å se på utformingen av tariffene i distribusjonsnettet – bedre kjent som nettleie. Dette er økonomisk godtgjørelse for bruk av strømnettet, som i sum utgjør nettselskapenes inntekter. Det er en grunnleggende forutsetning for et effektivt strømmarked at alle som ønsker det får markedstilgang til ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår.

I dag betaler husholdningskunder nettleie i all hovedsak etter hvor mange kilowattimer strøm de bruker i løpet av året. Men belastningen på distribusjonsnettet endrer seg i tråd med mer egenproduksjon av strøm, bruk av mer effektkrevende utstyr og plusskunder som leverer strøm tilbake til nettet. Dette skaper et behov for omfattende nettutbygging for å dimensjonere etter forbrukstoppene – med mindre man klarer å motivere til vesentlig lastflytting eller lastreduksjon. Derfor er det i ferd med å skje en overgang fra energibaserte tariffer til effekttariffer for ordinære husholdningskunder, både i Norge og flere europeiske land, for å jevne ut kundenes strømforbruk gjennom døgnet. Dagens regelverk tillater nettselskapene å innføre effekttariffer og NVE har i en konsepthøring i 2015 foreslått en overgang til effekttariffer for alle kunder.

Kraftkrevende industri har egen tarifferingsregime

Kraftkrevende industri er underlagt et eget tarifferingsregime, såkalt industritariffering. Den nye tariffmodellen som kom fra 2015 gir stort forbruk en mer differensiert tariff enn tidligere. Selve tariffsatsen blir imidlertid redusert ut i fra definerte egenskaper ved forbruket til den enkelte kunde, som om den er gunstig for nettet. Tariffering av produksjon og kraftkrevende industri diskuteres med tanke på hvor mye disse skal betale for bruken av nettet sammenlignet med andre gruppe, for eksempel hvor stor rabatt kraftkrevende industri skal få.

Store forskjeller i nettleien

I og med at forskjellen i nettleie er stor mellom de ulike nettselskapene og noen nettselskap med mye tilknytning av fornybar produksjon har opplevd stor økning i nettleien de siste årene har vi en løpende diskusjon om behov for tariffutjevning mellom nettselskapene. Her har en ikke konkludert enda.

Se Energi Norges presentasjon over utviklingen i nettleien og sammensetningen av den her:

Informasjon om nettleie og statistikk finner du på NVEs hjemmeside. Formålet med statistikken er å gi et bilde av nettleien en typisk kunde vil møte i ulike nettområder. Statistikken viser også hvordan nettleien utvikler seg over tid. 

Les hva Energi Norge mener

  1. Politisk sak, Strømnett

    Betaling for tilkobling og bruk av nettet

    Les notater fra Energi Norge om tariffer og tilknytningsvilkår til elektrisk transport (revidert i september 2017) og tilknytningsplikt (oppdatert mars 2018). Les også en gjennomgang av regelverket for produksjonsrelaterte nettanlegg (mars 2018).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: