Energi Norge

Innhold

Konserninterne innkjøp

Bilde av to menn i en strømmast

Bamble- Rød - Ny kraftledning. Foto: Morten Henden Aamot / Statnett

Alle konserninterne anskaffelser til nettvirksomheter skal konkurranseutsettes, har NVE bestemt.

NVE har i rapport 63:2015 vedtatt et generelt krav i kontrollforskriften om konkurranseutsetting av anskaffelser til nettvirksomhet. Endringen er vedtatt med ikrafttredelse 1. juli 2016. Endringen innebærer en innstramming for nettselskapene sammenliknet med det som følger av dagens regler, hvor forsyningsforskriften er alene om å regulere dette.

Uten konkurranse på konserninterne anskaffelser kan konsernet øke sin fortjeneste ved å sette høye priser på varer og tjenester som selges til eget nettselskap. Kjøper de overprisede varer og tjenester, vil nettselskapenes tillatte inntekt øke fordi NVE setter inntektsrammen delvis basert på selskapets kostnader. Høyere kostnader enn nødvendig i nettselskapene, medfører at kunden må betale høyere nettleie. NVE mener konkurranse på konserninterne anskaffelser sikrer at det ikke foregår overprising.

Forskriftsendringen som nå er vedtatt legger til rette for likebehandling av alle leverandører uavhengig av selskapsmessig tilknytning, og kan bidra til nye markedsmuligheter for uavhengige leverandører.

Forskriftsendringen innebærer at nettselskapets konserninterne anskaffelser må følge det samme regelverket som allerede gjelder for nettselskapets anskaffelser i markedet, med de samme prosedyrekrav og terskelverdier.

 Last ned Energi Norges veileder her: 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: